Likestillings- og diskrimineringsloven

Retten til ikke å bli diskriminert på grunn av kjønn er en menneskerett som er fastsatt i en rekke konvensjoner. Diskrimineringslovverket er det viktigste hjelpemiddelet for å holde retten i hevd.

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) gir et vern mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, og omsorgsoppgave. Formålet med loven er å fremme likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, arbeid, kulturell og faglig utvikling. Både kvinner og menn er omfattet av vernet, selv om likestillings- og diskrimineringsloven etter forskriften særlig tar sikte på å bedre kvinners stilling. Loven forplikter arbeidsgivere, organisasjonene i arbeidslivet og offentlige myndigheter til aktivt likestillingsarbeid.