Samehets

Samehets er et samfunnsproblem. Det er sårende og provoserende. Noen ytringer kan også være ulovlige. Sametingets mål er et samisk samfunn uten hatytringer og hatkriminalitet.

Samehets kan defineres som «ytringer om samer som er stigmatiserende, nedverdigende, trakasserende eller truende.» Det kan være direkte rettet mot samer generelt eller mot en bestemt person eller personkrets. En ytring kan være noe som sies eller skrives. Det kan være ord, tegninger eller symboler. Hets kan skje i sammenheng med handlinger, for eksempel vold.

Fordommer, negative holdninger og stereotypier er underliggende årsaker til alle former for hets. Negative holdninger kan komme av manglende kunnskap, empati, kontakt eller tillit. Nedvurdering av samer og samisk kultur var en del av fornorskningspolitikken. Derfor kan samehets forstås som en ettervirkning av fornorskningen.

Sametingets handlingsplan mot samehets

Samehets har konsekvenser for enkeltmennesker, for samer som gruppe og det har konsekvenser for demokratiet. Derfor vedtok Sametinget enstemmig en Handlingsplan mot samehets i 2022. Handlingsplanen er en operasjonalisering av Sametingsmeldingen Sábme jállu, og inneholder 17 tiltak som Sametinget skal jobbe med frem mot 2025. Den inneholder tiltak som Sametinget skal gjennomføre, tiltak som er avhengige av samarbeid og tiltak som er avhengig av at nasjonale myndigheter tar sitt ansvar.

Les Sametingets handlingsplan mot samehets (PDF, 555 kB) 

Samehets.no – en veileder for rapportering og anmeldelse av samehets

Nettsiden samehets.no

Det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter og muligheter man har dersom man opplever samehets. Derfor er et av tiltakene i Sametingets handlingsplan mot samehets at Sametinget skal utforme en veileder for hvordan rapportere og anmelde samehets.  Sametinget har nå, i samarbeid med Politidirektoratet, lansert nettsiden samehets.no. Nettsiden henvender seg til samer som har opplevd samehets, og gir veiledning om hva en kan gjøre i ulike situasjoner. Veilederen tar utgangspunkt i ulike arenaer hvor man kan oppleve samehets.

Gå til samehets.no

Tilskudd for å forebygge mobbing og samehets

Et annet av tiltakene i Handlingsplanen er at Sametinget skal opprette en tilskuddsordning for forebygging av samehets.  Ordningen har mål om å motivere organisasjoner, lag og foreninger til å forebygge og fremme trygt og godt oppvekstmiljø i lokalsamfunn for samiske barn og unge. 

Les mer og søk om tilskudd her