FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Norge skrev under på FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2007, og ratifiserte den i 2013.

Medlemslandene forplikter å levere rapporter til CERD som overvåker gjennomføringen av konvensjonen. Rapportene skal leveres hvert fjerde år.

Konvensjonen skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre. Dette gjelder også samer med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, viser forskning at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid. For samer med nedsatt funksjonsevne viser forskning at samer med funksjonsnedsettelse per i dag ikke får tilgang til eget språk og kultur, og er særlig utsatt for mobbing, hatytringer, vold og overgrep.

Les FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne