Duodji

Duodji er en del av samisk kulturarv og er samenes tradisjonelle håndverksferdigheter. Duodji er både  kultur og næring, og er også et viktig identitetsskapende element i de samiske samfunnene.

Sametinget har et overordnet mål om å utvikle duodji som en framtidsrettet og attraktiv næring. Økt omsetning av egenprodusert duodji for et større marked står sentralt i Sametingets satsing. Med dette menes at duodjinæringen er istand til å tilpasse seg endringer og utfordringer i næringen, og at profesjonaliteten, inntjeningen og lønnsomheten i næringen økes.  

Næringsavtalen for duodji, som årlig fremforhandles mellom duodjiorganisasjonene Sámiid duodji og Duojáriid Ealáhussearvi og Sametinget, er Sametingets viktigste redskap for utvikling av duodji. Målet for næringsavtalen er å utvikle en næringsrettet duodji med økt lønnsomhet og omsetning av egenproduserte varer. Næringsavtalen inneholder blant annet driftstilskudd til duodjiutøvere, investerings- og utviklingstilskudd, etablerertilskudd, velferdsordninger, salgsfremmende tiltak og tilskudd til organisasjoner. I tillegg inneholder næringsavtalen tiltak som avtales under forhandlingene så som kompetansehevende tiltak, merkevarebygging, tiltak innen salg og markedsføring etc.

Duodjeinstituhtta og Opplæringskontoret i reindrift og duodji

Duodjeinstituhtta og Opplæringskontoret i reindrift og duodji får årlige bevilgninger over Sametingets budsjett til sin drift.

Duodjeinstituhttas (DI) hovedmål er å fremme næringsutvikling med utgangspunkt i tradisjonell duodji. Målet er å skape økt sysselsetting basert på samiske husflidstradisjoner.

Opplæringskontoret arbeider blant annet med lærlingeordning i duodji, og skal med Sametingets midler ta opp 10 lærlinger slik at de kan ta fagbrev i duodji

For mer informasjon om virksomhetene:

Duodjeinstituhtta

Opplæringskontoret i reindrift og duodji