Nasjonaldag og nasjonale symboler

Nasjonaldag og nasjonale symboler

6. februar er samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917.

Samisk parlamentarisk råd og Samerådet har etablert et fellesorgan for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler. Fellesorganets mandat er å foreslå retningslinjer for forvaltning av samiske nasjonalsymboler, samt å vurdere hvilke samiske nasjonalsymboler slike retningslinjer skal gjøres gjeldende for.

Les mer her: Fellesorgan for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler

Samenes nasjonaldag

6. februar er offisiell flaggdag i Norge. Det er mange begivenheter og symboler knyttet til dagen. Sametingsrådet markerer dagen med sin tilstedeværelse over hele landet. Se nederst på siden for nyttige lenker til mer informasjon om nasjonaldagen.

Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Det samiske flagget  

Et viktig symbol i feiringen av 6. februar er flagget. Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.Klikk for stort bilde  

Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av sørsamen Anders Fjellner. I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønner. Sirkelen i flagget symboliserer sola og månen. Bakgrunnen (rød, blå, grønn og gul) er bare definert som de samiske farger (som er de vanligste fargene i de samiske folkedraktene). Det er ulike meninger hva de symboliserer og derfor ikke klargjort desto mer.

Det samiske flagget ble i 2003 i Norge offisielt anerkjent gjennom endringer i Sameloven og Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Stortinget bemyndiget samtidig Sametinget til å vedta forskrifter for bruk av flagget. Sametinget vedtok dette i 27. mai 2004. Flagget har offisiell status, men det er ikke et nasjonalflagg som folkerettslig og statsrettslig representerer kongeriket Norge.

Forskrift om bruk av det samiske flagget

Flaggets farger og dimensjoner

Den samiske nasjonalsangen

Den samiske nasjonalsangen, Sámi soga lávlla, er et dikt av Isak Saba, skrevet og publisert i Sagai Muittalægje i 1906. På samekonferansen i Åre i 1986 ble den vedtatt som samisk nasjonalsang. Diktet ble tonesatt av Arne Sørli, og melodien ble godkjent på den 15. samekonferansen i Helsingfors i 1992. Teksten er oversatt fra nordsamisk til de andre samiske språkene.

I dette dokumentet finnes tekstene til Sámi soga lávlla på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk:
Sámi soga lávlla / Den samiske nasjonalsangen (PDF, 94 kB)

Offisielle samiske flaggdager

De offisielle samiske flaggdagene som ble vedtatt på Samekonferansen i Helsingfors i 1992, Samekonferansen i Murmansk i 1996 og Samekonferansen i Tråante 2017 er:

 • 6. februar – Samisk nasjonaldag som feires til minne om det første landsmøtet i Trondheim 1917
 • 2. mars – Sametinget i Finland ble opprettet i 1996 og avløste samedelegasjonen, som ble opprettet i 1973.
 • 25. mars – Maria budskapsdag, en tradisjonell samisk helligdag
 • 24. juni – Midtsommerdagen – offisiell helligdag
 • 9. august – FNs internasjonale urfolksdag
 • 15. august – Det samiske flagget ble vedtatt denne dagen i 1986
 • 18. august – Samerådet ble grunnlagt denne dagen i 1956
 • 26. august – Sametinget i Sverige ble åpnet denne dagen i 1993
 • 9. oktober – Sametinget i Norge ble åpnet denne dagen i 1989
 • 9. november – Delegasjonen for samiske saker ble grunnlagt i Finland i 1973
 • 15. november – Isak Sabas fødselsdag 1875. Han skrev teksten til samenes nasjonalsang.
 • 29. november – Elsa Laula Renbergs fødselsdag 1877

Bruken av begrepet “nasjonaldag”

Da 6. februar ble vedtatt som samisk nasjonaldag av samekonferansen i 1992, var vedtaket på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi». Korrekt oversatt til norsk blir det samisk/samenes nasjonaldag. I noen norske oversettelser har «samefolkets dag» forekommet, fordi sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. I den svenske oversettelsen fra samekonferansen ble begrepet «samernas nationaldag» brukt.

Begrepene «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet «nasjonaldag» av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag».

Ytterligere info

Wikipedia:

Video:

Lovdata

Nyttige ressurser for barnehager, skoler og andre

Sametinget har utviklet applikasjonen 10/20 bágo, som er rettet mot alle landets barnehager og grunnskoler. Målsettingen er at alle barn i landets grunnskoler og barnehager skal lære seg noen ord på samisk. Applikasjonen er på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk, og består av både bilde og lydfiler.

I forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. 

Last ned Sátnegirjjáš - báhkogirjásj - baakoegærjetje - samisk lommeparlør (PDF, 743 kB)

Sametinget har også utviklet en parlør-applikasjon, som heter Saemesth! Denne parløren er ment som en hyggelig invitasjon til å snakke samisk ved første møte, i hverdagen og på fest.