Felles organ for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler

Felles organ for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler

Samisk parlamentarisk råd og Samerådet har etablert et felles organ for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler.

Samerådet og Samisk parlamentarisk råd (SPR), gjennom sine respektive Sameting, oppnevner tre medlemmer hver til utvalget, samt personlige varamedlemmer til disse. 

Fellesorganets mandat er å foreslå retningslinjer for forvaltning av samiske nasjonalsymboler, samt å vurdere hvilke samiske nasjonalsymboler slike retningslinjer skal gjøres gjeldende for. Samisk parlamentarisk råds sekretariat utfører også sekretariatsoppgaver for utvalget. 

Symbolutvalget velger selv ordfører og viseordfører. Til ordfører velges det medlemmet som er valgt av det sametinget som har ledervervet i SPR. Til viseordfører velges det medlemmet som er valgt av det sametinget som skal overta ledervervet i SPR i neste omgang. Møter avholdes etter behov.

Utvalget består av:

Ann Karin Kvernmo, Sametinget i Norge (vara: Ole Henrik Bjørkmo Lifjell)
Lars Jonas Johansson, Sametinget i Sverige (vara velges senere)
Pirita Näkkäläjärvi, Sametinget i Finland (vara velges senere)
Ol Johan Gaup, Sámiráđđi-Samerådet
Lars-Anders Baer, Sámiráđđi-Samerådet
Anna Sakmarkina, Sámiráđđi-Samerådet