Samisk parlamentarisk råd (SPR)

Samisk parlamentarisk råd (SPR) er et parlamentarisk samarbeidsorgan mellom sametinget i Finland, Sametinget i Norge og Sametinget i Sverige. Sametinget i Finland innehar ledervervet i SPR fra 20. september 2023.

Styret i SPR:

Pirita Näkkäläjärvi, president i SPR (Sametinget i Finland)
Silje Karine Muotka, visepresident i SPR (Sametinget i Norge)
Håkan Jonsson, visepresident i SPR (Sametinget i Sverige)
Beaska Niillas, styremedlem (Sametinget i Norge)
Per Olof Nutti, styremedlem (Sametinget i Sverige)
Tuomas Aslak Juuso, styremedlem 2024- 2025 (Sametinget i Finland) 
Tauno Ljetoff, styremedlem 2026-2027 (Sametinget i Finland)
 

Medlemmer i SPR:

Valgt av Sametinget i Norge for perioden 2021-2025:
Silje Karine Muotka, sametingspresident
Beaska Niillas (personlig vara: Lisa Marit Pentha-Stavsøien)
Maren Benedicte Nystad Storslett (personlig vara: Mathias Eilert Olsen)
Aili Guttorm (personlig vara: Tor Gunnar Nystad)
Toril Bakken Kåven (personlig vara: Ulf Tore Johansen)
Ronny Wilhelmsen (personlig vara: Ann-Britt Eira Sara)
Mikkel Eskil Mikkelsen (personlig vara: Hans Ole Eira)

Valgt av Sametinget i Sverige for perioden 2021-2025:
Håkan Jonsson (personlig vara: Lars-Jonas Johansson)
Stefan Mikaelsson (personlig vara: Martin Lundgren)
Naadja Östergren (personlig vara: Marie Persson Njaita)
Veronika Håkansson (personlig vara: Karin Mannela)
Per Olof Nutti (personlig vara: Marianne Gråik)
Káren-Ann Hurri (personlig vara: Ida Inga)
Lars Miguel Utsi (personlig vara: Karin Vannar)

Valgt av Sametinget i Finland for perioden 2024-2027:
Pirita Näkkäläjärvi
Karen-Anni Hetta
Janne Hirvasvuopio 
Tuomas Aslak Juuso 
Anni Koivisto 
Leena Niittyvuopio-Jämsä 
Tauno Ljetoff

Organisering

Samisk parlamentarisk råd (SPR) er et parlamentarisk samarbeidsorgan mellom Sametinget i Finland (etablert 1973/1996), Sametinget i Norge (etablert 1989) og Sametinget i Sverige (etablert 1993). SPR ble etablert 2. mars 2000 av Sametinget i Norge og Sametinget i Finland. Sametinget i Sverige tiltrådte samarbeidet 25.april 2002. Samiske organisasjoner fra russisk side som er representert i Sámiráđđi - Samerådet er fra 2003 permanente deltakere i SPR-samarbeidet (Arbeidsordning, § 12). Dette innebærer at de deltar på plenumsmøtene med tale- og forslagsrett. Før 2003 deltok de som observatører på plenumsmøtene. De utpeker selv den som skal representere i organisasjonen på SPR plenumsmøte og andre møter i regi av SPR.

Besøk nettsiden til Sametinget i Finland

Besøk nettsiden til Sametinget i Sverige

Det parlamentariske samarbeidet gjennom Samisk parlamentarisk råd bygger på avtale om samarbeid mellom sametingene gjennom Samisk parlamentarisk råd, inngått 25. februar 2002, samt arbeidsordning for Samisk parlamentarisk råd, vedtatt 6.5.03, endret 6.3.2007. Avtalens formål er å legge forholdene til rette for et varig institusjonalisert samarbeid mellom sametingene i saker som berører samer i flere stater eller samene som ett folk. Likeså er formålet å legge forholdene til rette for at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv innenfor den enkelte nasjonalstat, samt at samene som ett folk i flere stater skal kunne bevare og utvikle disse forhold uten hinder av statsgrensene (avtalens art.1).

Samisk parlamentarisk råd består av 21 parlamentarikere, valgt av sametingene i Finland, Norge og Sverige blant egne folkevalgte representanter. Det enkelte sameting velger 5 representanter til rådet for en mandatperiode på 4 år. Valget skjer på første plenum etter et sametingsvalg. I tillegg inngår sametingenes ledere for tingenes utøvende organ i rådets plenum. Det samme gjelder for ett medlem fra hvert av sametingenes styrer/råd som styret/rådet utpeker selv. Samene fra russisk side deltar på plenumsmøtene med 2 representanter, valgt av de samiske organisasjonene som er medlemmer i Sámiráđđi-Samerådet, for tiden Guoládaga Sámiid Searvi (GSS) og Murmánskka guovllu Sámisearvi (OOSMO).

Plenumssamlingen er rådets høyeste besluttede organ. Den utøvende ledelse i SPR betegnes som fellesstyret og består av 6 representanter, inkludert sametingenes ledere for tingenes utøvende organ. De tre øvrige representantene velges av SPR, med en representant fra hvert av sametingene. 

SPR velger selv sin president og to visepresidenter. Ledervervet alternerer. Sametinget i Finland innehar ledervervet i SPR fra september 2023 og i minst 16 måneder.

Samisk parlamentarisk råd har ikke eget budsjett, men er underlagt sametingenes gjeldende budsjettrammer. Ved etableringen av Samisk parlamentarisk råd kom man frem til at Samisk parlamentarisk råd ikke skal ha eget sekretariat med egne stillingsressurser. Sekretariatsfunksjonen skal følge det sameting som har presidentvervet (arbeidsordning, § 6).

Arbeidsområder for Samisk parlamentarisk råd

Arbeidsområdet for Samisk parlamentarisk råd er alle saker som etter rådets oppfatning berører eller kan berøre samene som ett folk (avtalens artikkel 4). Rådet skal bidra til samordning av den politiske behandlingen av saker som berører eller kan berøre samer i flere stater eller samene som ett folk. Rådet skal likeså bidra til utviklingen av andre praktiske samarbeidsformer mellom sametingene. Rådet skal representere samene i Finland, Norge og Sverige i nordiske og andre internasjonale sammenhenger, og ellers i alle sammenhenger hvor man finner det nødvendig med slik felles representasjon (avtalens artikkel 3).

Ved hvert plenumsmøte vedtar SPR egen handlingsplan med mål og tiltak som legger føringer for arbeidet i Samisk parlamentarisk råd. Gjeldende handlingsplan ble vedtatt 20. mai 2022. Hovedmålsettingen i handlingsplanen er å styrke sametingenes samarbeid gjennom SPR og å styrke rammebetingelsene for SPR. Dette innebærer å styrke Samisk parlamentarisk råds økonomi og sekretariatsfunksjon/administrasjon.

For inneværende periode prioriterer SPR følgende saksområder i handlingsplanen særskilt:

  • Arbeidet med Nordisk samekonvensjon
  • Språksaker
  • Samordning av sametingsvalg i Finland, Norge og Sverige
  • Identifisere konkrete grensehindringer i samiske områder med mål om å fjerne og bekjempe grensehindringer som er til hinder for samarbeid i samiske områder
  • Grenseoverskridende samarbeid angående felles strategi i rovdyrpolitikken
  • Oppfølging av sluttdokumentet fra WCIP

Styret skal ved hvert plenumsmøte legge frem en statusrapportering og rapportere om oppfølgingen av handlingsplanens tiltak. Det legges ikke opp til administrative endringer innenfor SPR som følge av denne handlingsplanen. Alle tiltak som omtales i handlingsplanen dekkes innenfor sametingenes gjeldende administrative ressurser og budsjettrammer.

Samisk parlamentarisk råds handlingsplan for kommende periode (fra 21.09.23) (PDF, 414 kB)

Les SPRs møtebok 01-2022 - Samisk parlamentarisk råds plenumsmøte 20. mai 2022 i Inari (PDF, 170 kB)

Les SPRs møtebok 01-2023 fra rådsmøte 20. september 2023 i Kiruna (PDF, 12 MB)

Bredt internasjonalt engasjement

Samisk parlamentarisk råd har siden opprettelsen hatt et bredt internasjonalt engasjement, og har blant annet vedtatt egen strategi om sin rolle og deltakelse internasjonalt (vedtak SPR 07/03). Det er besluttet at sametingenes arbeid med internasjonale saker skal kanaliseres gjennom sametingenes representasjon i Samisk parlamentarisk råd. Et langsiktig mål for SPR er å få delta i egen kapasitet, det vil si fritt og uavhengig ta del i urfolksrelaterte møter og prosesser.

Samisk parlamentarisk råd har siden 2001 deltatt i det Arktiske parlamentariker samarbeidet som permanent deltaker i den Arktiske permanente parlamentarikerkomité, som er det parlamentariske motstykke til Arktisk råd. Komiteen møtes fire ganger årlig og består av 1–2 medlemmer fra hvert av medlemsparlamentene. Hvert annet år arrangeres den arktiske parlamentarikerkonferansen der SPR kan delta med egen delegasjon deltar. Den 11. parlamentarikerkonferansen ble avholdt i september 2014 og sluttdokument ble vedtatt. Det arktiske parlamentarikersamarbeidet består av representanter fra de fem nordiske lands parlamenter og fra parlamentene i Canada, Russland og USA og Europaparlamentet.

SPR ble i 2011 akkreditert som observatør i WIPOs mellomstatlige komité om immaterialrett, genetiske ressurser, tradisjonell kunnskap og folklore (IGC-GRTKF).

Sametingene har i dag observatørstatus i Nordisk råd og kan delta med innlegg under generaldebatten på den ordinære sesjonen som avholdes om høsten hvert år. SPR presidenten blir også invitert til å delta på Nordisk råds temasesjoner. Samisk parlamentarisk råd har i 2014 søkt om fullt medlemskap i Nordisk råd. Nordisk råd er det offisielle nordiske samarbeidets parlamentariske organ, etablert i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland. Sesjonene er forum der de nordiske parlamentarikere diskuterer nordiske spørsmål med de nordiske landenes statsministre og fagministre.  

Sameparlamentarikerkonferanse

Hvert tredje år arrangeres sameparlamentarikerkonferanse, der politikere fra sametingene og representanter for samiske organisasjoner i Russland deltar.

Det er avholdt sameparlamentarikerkonferanser her: Jåhkåmåhkke/Jokkmokk (2005), Ruávinjargâ/Rovaniemi (2008), Kirkonjárga/Kirkenes (2011) og Umeå/Ubmeje (2014). Den femte konferansen ble avholdt 7. februar 2017 i Trondheim. Den sjette konferanse ble avholdt 19. mai 2022 i Anár/Inari, etter å ha blitt utsatt i to år på grunn av koronapandemien. Den syvende konferansen ble avholdt 30.-31. mai 2023 i Árviesjávrrie/Arvidsjaur.

Samiske parlamentarikere på den 7. parlamentarikerkonferansen i Árviesjávrrie/Arvidsjaur Kent Norberg