Rekrutteringsstrategier

Det samiske samfunnet står ovenfor store utfordringer når det gjelder rekruttering av samiskspråklige ansatte som behersker nord-, lule- og sørsamisk.

Det er stor mangel på utdannet fagpersonell med kompetanse i samiske språk og samisk kultur innenfor de ulike samfunnsområdene. Dette gjelder over hele landet, og merkes spesielt innenfor opplæring og helse.

Mangel på fagkompetanse oppgis som hovedårsak for at kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til samelovens språkregler. Det er derfor behov for en bred satsning på rekruttering og opplæring av fagfolk i utviklingen av et samiske tjenestetilbud, og for at kommunal og offentlig forvaltning skal være i stand til å gjennomføre sine forpliktelser i forhold til en rekke lover.

Arbeidet med å rekruttere fagkompetanse innenfor alle samfunnsområder er utfordrende, og krever innsats på ulike nivåer. Andre tiltak for å rekruttere samiske studenter eller studenter til samisk høyere utdanninger og forskning er samiske studentkvoter i profesjonsstudier, ulike typer stipender og nedskrivinger av studielån.

Sametinget ser behov for å utarbeide en helhetlig rekrutteringsstrategi som omfatter alle samfunnsområder, og arbeidet med denne er igangsatt.