Sør- og lulesamisk språk- og opplæringskonferanser

Hjertespråket peker på mangelen av møteplasser for samiske språkarbeidere i sør- og lulesamisk område.

Sametingets administrasjon har i løpet av 2019 hatt dialog med språkmiljøene i sør- og lulesamisk område, og gjennom denne prosessen ser Sametinget behovet for å skape flere møteplasser for pedagoger og språkarbeidere i nettopp disse områdene.

Sametinget ser at det er behov for særskilte kompetansehevingsstrategier for lærere i samiske skoler og samisklærere, bl.a. i skrive- og leseopplæring på samisk, tospråklighetspedagogikk, bruk av sterke opplæringsmodeller og metoder som gir vellykket språkopplæring. Det er behov for kompetanseheving i samisk duodji, flerkulturell forståelse og urfolkspedagogikk. Videre er det behov for økt kompetanse om hvordan samiske språk, samisk kultur og tradisjonell kunnskap kan transformeres til skolen, herunder integrering av samiske språk og samisk tradisjonell kunnskap i naturfag, samfunns fag, matematikk og i andre fag og bruk av språkbærere i opp læringen.

Sametinget skal arrangere språk- og opplæringskonferanser i sør – og lulesamisk område, og bidra til opprettelse av nettverk for språkarbeidere og pedagoger i sør- og lulesamisk område. Dette vil bidra til både kompetanseheving, og oppbygging av faglig nettverk.

Etter innspill fra målgruppen for konferansen vil det bli avholdt én felles konferanse for sør- og lulesamiske pedagoger og språkarbeidere. Den første konferansen er under planlegging, og skal arrangeres høsten 2020. Tema for konferansen vil være utviklingsprogrammer for sørsamisk og lulesamisk, samiske verdier og filosofi i opplæring, digitalisering og læremidler og sterke språkmodeller.