Grenseoverskridende barnehage- og skolesamarbeid

Samisk parlamentarisk råd (SPR) vedtok i sak 07/06 at intensjonen til SPR er at det på nordisk nivå skal utformes felles mål for samisk opplæring, felles læreplaner og læremidler som kan brukes over landegrensene.

Prosjektet om grenseoverskridende skolesamarbeid "Rájáhis sámeoahpahus" ble avsluttet i desember 2019 og det ble utarbeidet en rapport om prosjektet.

Hovedmålet med rapporten er å identifisere og samle erfaringer og muligheter og dessuten å finne eksempler på hvordan skoler har gjennomført og hvordan man kan gjennomføre opplæringssamarbeid i Sápmi.

I rapporten er det skissert forslag til en rekke tiltak, og Sametingsrådet ønsker blant annet å følge opp tiltaket som omhandler samisk læringsplakat/erklæring/manifest.

Samiske barn og unge over hele Sápmi skal ha rett til opplæring i samisk og/eller på samisk. Samene er ett folk og landegrensene skal heller ikke være til hinder for hvordan vi sammen kan utøve og utvikle vår kultur, språk og vårt levesett.

Sametinget er i gang med oppnevning til en nordisk arbeidsgruppe som skal ha mandat til å legge frem forslag til en fellessamisk erklæring om samisk opplæring for Samisk parlamentarisk råd (SPR).

Les rapporten “Rájáhis sámeoahpahus/grenseløs samiskopplæring" (PDF, 4 MB)