Samisk språkområde

Samisk språkutvalg har i Hjertespråket foreslått at dagens forvaltningsområde for samisk språk endres til samisk språkområde.

Hensikten med språkområdet er en ordning mer tilpasset de ulike språksituasjonene i kommunene. Et nytt språkområde vil være mer differensiert, og er foreslått delt inn i ulike kommunekategorier. 

Sametingets plenum behandlet språkutvalgets forslag om nytt språkområde under sak 053/18.  Sametingets plenum foreslår at kommunene i språkområdet inndeles i fem kategorier; samiske språkressurskommuner, samiske språkutviklingskommuner, samiske språkvitaliseringskommuner, samiske bykommuner og potensielle samiske språkkommuner. Ett av virkemidlene for best mulig å kunne legge forholdene til rette slik at språkområdeordningen gjenspeiler den faktiske situasjonen i den enkelte kommune vil være gjennom ulike kommunekategorier. Nytt samisk språkområde vil få konsekvenser for dagens tilskuddsordning til kommuner i forvaltningsområdet for samiske språk, og det vil være behov for nær dialog med kommunene om endringer av tilskuddsordningen.

Arbeidet med å utarbeide tilskuddsmodellen til kommunene og fylkeskommunene i samisk språkområde er i gang jmf Sametingets plenumsvedtak 053/18 Samisk språkområde. Ny tilskuddsmodell vil være tema under de årlige kommuneseminarene. Det vil være viktig med informasjon og dialog med kommunene og fylkeskommunene i arbeidet med en ny tilskuddsmodell, og kommuneseminarer er en naturlig arena for slike drøftinger.