Samiske stedsnavn

Et av målene i Giellalokten er å systematisk registrere og samle inn samiske stedsnavn, da med spesielt fokus på innsamling av stedsnavn i områder hvor språket er i en revitaliseringsprosess og i områder hvor innsamlingen er mangelfull.

Sametinget har stimulert til innsamling av eldre samiske stedsnavn gjennom tilskuddsordning for språkprosjekter, der innsamling av stedsnavn er et av flere prioriterte områder.

Målet med prosjektet er å samle inn stedsnavn i områder der innsamling av stedsnavn har vært mangelfull. Innsamling av stedsnavn består konkret i å intervjue lokale samisktalende personer, samt systematisk litterering (transkribere) av navneobjektene. Arbeidet leveres til Sametinget og arkiveres, Sametinget har rettigheter til å offentliggjøre materialet og til å bruke det i navnesaker. Stedsnavnene som samles inn, registreres og sendes til godkjenning.

Sametinget har etablert et samarbeid med de sørsamiske språksentrene om innsamling av sørsamiske stedsnavn. Sørsamisk område er ett av de områdene hvor samiske stedsnavn er mangelfulle, og Sametinget har i første omgang valgt å starte stedsnavnprosjekt i sørsamisk område.