Moenehtse- jïh stoerretjåanghkoeh 2024

Saemiedigkie daam tjåanghkoesoejkesjem Saemiedægkan nænnoestamme:

2024:

Våhkoe 8: Goevten 19-23., moenehtse
Våhkoe 10: Njoktjen 4.-8., stoerretjåanghkoe
Våhkoe 22: Suehpeden 27.-31., moenehtse
Våhkoe 24: Ruffien 10.- 14., stoerretjåanghkoe
Våhkoe 39: Skïereden 23.–27., moenehtse jïh stoerretjåanghkoe
Våhkoe 47: Gålkoen 18.-22., moenehtse
Våhkoe 49: Goeven 2.-6., stoerretjåanghkoe

Etter Sametingets forretningsorden, § 9, kan plenumsledelsen i samråd med sametingsrådet justere møtedagene for å sikre en fleksibel avvikling av komite- og plenumsmøtene.

Les mer om Sametingets fagkomiteer

Les mer om Sametingets plenum

Vuartesjh tjåanghkoetjaatsegh

Raaktan daelie ij gåaredh aamhtesi mietie syökedh tjåanghkoetjaatseginie. Jis datne tjåanghkoetjaatsegh ohtsedh tjoerh sjyöhtehke moenehtsem jïh tjåanghkoem veeljedh. Dellie sïjhth bijjieguvviem åadtjodh aamhtesi bijjeli mah lin tjåanghkosne, jïh tjåanghkoegærjam tjåanghkoste.

Se oversikt over plenumssaker fra 2017 og fram til nå