Eirik Larsen

Lásse-Ivvár Erke

KrirrieNöörjen Saemiej Rïjhkesiebrie (NSR)

VeeljemegievlieVesthavet

Lïhtsege Soejkesje- jïh finansemoenehtsisnie

E-påasteeirik.larsen@samediggi.no

Tellefovne970 80 217

Reakadamme16.05.1983

BarkoeLeder av Samerådets menneskerettighetssavdeling

Aarebi saemiedigkieboelhkh:
Politihkeles raeriestæjja 2017-2021
Politihkeles raeriestæjja 2021-2023