Toril Bakken Kåven

Krirrie: Nordkalottfolket

Veeljemegievlie: Noerhte

Parlamentarihkeles åvtehke Nordkalottfolket saemiedigkiedåahkan

Lïhtsege Saemien parlamentarihkeles raeresne

Lïhtsege Soejkesje- jïh finansemoenehtsisnie

E-påastetoril.bakken.kaaven@samediggi.no

Reakadamme: 1968

Barkoe: Utmarksbonde og rådgiver

Aarebi saemiedigkieboelhkh:
2005-2009
2009-2013
2013-2017
2017-2021

 

Toril Bakken Kåven Árvu/Sametinget