Ann-Elise Finbog

Krirrie: Saemieåålmegi krirrie

Veeljemegievlie: Åarjel-Nöörje

Parlamentarihkeles åvtehke Saemieåålmegi krirrien saemiedigkiedåahkan

Lïhtsege Byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtsisnie

Mubpieåvtehke Gïehtjedimmiemoenehtsisnie

E-påasteann.elise.finbog@samediggi.no

Tellefovne908 66 927

Reakadamme1953

BarkoeSelvstendig næringsdrivende

Aarebi saemiedigkieboelhkh:
2017-2021

Ann-Elise Finbog Árvu/Sametinget