Budsjett og årsmelding

Sametingets politiske og administrative virksomhet skjer innenfor rammene av Sametingets vedtatte budsjett. Her finner du budsjettet for 2024 og tidligere år, samt Sametingets årsmeldinger.

Budsjett

Budsjettet vedtas av Sametingets plenum hver høst, på grunnlag av Sametingsrådets årlige innstilling og påfølgende behandling i Sametingets plan- og finanskomité. Endringer i regjeringens forslag til statsbudsjett som følge av behandling og vedtak i Stortinget, innarbeides først ved revidering av Sametingets budsjett påfølgende vår.

Les Sametingets reviderte budsjett 2024 (PDF, 919 kB) (vedtatt 12. juni 2024)

Les Sametingets budsjett 2024 (PDF, 3 MB) (vedtatt 6. desember 2023)

Årsmelding

Sametingets årsmelding omfatter Sametingets politiske og forvaltningsmessige aktivitet. Årsmeldingen rapporterer om oppfølgingen av hovedmålene og delmålene for de enkelte fagområdene og bruken av virkemidlene i budsjettet.

Sametingets årsmelding inneholder blant annet årets aktiviteter og resultater, og årsregnskap. 

Les Sametingets årsmelding 2023 (PDF, 7 MB) (vedtatt 8. mars 2024)

Les Riksrevisjonens beretning - Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet (PDF, 132 kB)