Hilsen til Samisk kirkelig valgmøte

Sametingsråd Berit Marie P. E. Eira deltok lørdag 28. oktober på Samisk kirkelig valgmøte, som nominerer kandidater til Samisk kirkeråd. Hun overbrakte hilsener fra sametingsrådet: 

Buorre beaivvi. 

Jeg er sametingsråd Juhána Biera Biret Márjá og representerer Ávjovári Johttisápmelaččaid listu. Kirkeliv er et av mine saksområder i sametingsrådet.

Jeg har vokst opp i reindrifta, og er fremdeles i reindrifta. I reindrifta har kristendommen alltid stått sentralt.

Jeg har også vokst opp med kristendom, der min avdøde mor og avdøde bestefar var sentrale. Derfor er det særdeles viktig for meg at vi i Sametinget også tar vare på kirkelivet og kristendommen.

Først vil jeg takke for invitasjonen. Det er svært verdifullt å bli invitert til møtet. 

Det er en glede å få være sammen med dere på samisk kirkelig valgmøte, et viktig møte for samisk kirkeliv, og ikke minst en god møteplass for alle oss som følger med i det samiske kirkelivet. Dette møtet er også en verdifull anledning til å forme fremtiden for samisk kirkeliv.

1. juni i år leverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport som danner grunnlag for et oppgjør med en langvarig og systematisert fornorskningspolitikk som har satt dype spor og sår i den samiske befolkningen. I rapporten belyser kommisjonen viktigheten av erkjennelsen av at Norge har vært og er et flerkulturelt samfunn, og at dette må ligge til grunn for forsoning. 

I den samme rapporten kommer det også frem at Den norske kirke er en viktig aktør i samenes liv og at den har en særlig rolle i anerkjennelsen av kulturens og språkets plass i religiøse sammenhenger. 

Vi vet også at kirken historisk sett er blitt brukt til å fremme og bygge opp om fornorskningspolitikken, og at Kirken og de kirkelige utdanningsinstitusjonene har en selvstendig rolle i prosessen for å ta et oppgjør med fortiden og forholde seg til religiøsitet og åndelighet fra et samisk perspektiv.

Vi kjenner godt til at Kirken er godt i gang med dette oppgjøret, og det er gledelig å se at det kommer mange forsonende tiltak som et resultat av dette, blant annet i form av oversatte bibeltekster til flere samiske språk, og nå sist oversettelsen av den samiske spilleboken. Dette er et viktig arbeid som vi setter stor pris på, og som vil komme mange samiske kirkebrukere til nytte.

På Sametinget er vi også godt i gang med forsoningsarbeidet, og etter hørings- og innspillsrunder denne høsten, har vi valgt å vie hele marsplenum 2024 til dette arbeidet. Jeg har stor tro på at vi alle kommer styrket av denne prosessen, samtidig som vi må belage oss på at det vil ta lang tid og at vi må ta små steg om gangen for å kunne se resultater over tid.

Jeg har også tro på at dette arbeidet best gjøres i fellesskap. Sammen er vi sterke, og sammen drar vi tro, håp og utvikling i samme retning.

Til slutt vil jeg ønsker dere alle et produktiv, meningsfullt og inspirerende valgmøte. La deres beslutninger reflektere den samiske ånden av samarbeid, solidaritet og kjærlighet til kirkeliv og tro.

Giitu!