Tale ved 10 årsmarkeringen for Raarvihken tjïelte og Gïeleaerie

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) deltok på 10 årsmarkeringen for Raarvihken tjïelte og Gïeleaerie i helga.

Først vil jeg gratulere Gïeleaernie som er 10 år, og Raarvihke tjïelte med 10 årsjubileum som samisk forvaltningskommune.  

Den 01.01.2013 ble Røyrvik kommune innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Samtidig ble det samiske språksenteret Gïeleaernie opprettet, med åpning i juni samme år.

I Røyrvik kommune skal utvikling av sørsamisk språk og kultur stå sentralt. Sørsamisk skal være synlig og aktivt i bruk. Gïeleaernie skal bidra til bevissthet, bevaring og utvikling av sørsamisk språk gjennom aktiviteter, dokumentasjon og synliggjøring.

Sametinget ønsker å være en god samarbeidspartner med språkforvaltningskommunen og språksentrene da dere er viktige i språkutviklingsarbeidet.

Der hvor språket synes, høres og snakkes hver eneste dag og som er viktig for fremtidige språkbærere og språkressurser i alle sektorer, er i barnehagen.

Jeg er stolt over at det er blitt etablert en samisk avdeling i barnehagen – Gaavalohke. Samiske barn kan utvikle sin samiske identitet og få trygghet og glede i forhold til sin egen kultur og sitt språk.

Samiskspråklige barnehager er ildstedet til språkets fremtid.

Sametinget har derfor satset på barnehagene, og har muliggjort gratis samisk barnehageordning. Vi har et mål om at flere barn får samiskspråklig barnehageplass og at barnehagene styrker samiskspråkligheten og den pedagogiske kvaliteten i samiske barnehager.

Jeg er glad for at Røyrvik kommune har signalisert at de ønsker å delta i ordningen.

«Ei levende fjellbygd» er mottoet for kommunen. Det skal være et godt sted å bo, for alle.

Arbeidsplasser og gode tjenestetilbud tilbud er viktig for å skape bolyst og sikre et levende lokalsamfunn. Gode tilbud kan være trekkplaster, men også fungere som arbeidsplass enten om det er innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, språk, kultur, duedtie, reiseliv, kreative næringer, primærnæringer, eller på offentlige institusjoner.

Tilflytting og hindring av fraflytting er sentralt dersom ei fjellbygd skal være levende. Siden samer utgjør en stor del av lokalbefolkningen i Røyrvik er det viktig at dagens tjenestetilbud for den samiske befolkning bevares.

Samtidig som at den eldste næringen, nemlig reindrifta, bevares og gis muligheter å utvikle seg på egne premisser. I tillegg til store tap til rovdyr, så bidrar planer om etableringen av gruvedrift store bekymringer omkring utviklingsmulighetene for reindrifta og fremtiden for samisk språk og kultur i dette området.

Tjåehkere sïjte har gjennom tidene måttet gi slipp på store areal til kraftproduksjon og neddemminger. Kulturminner, spor av tilstedeværelse, og hellige områder er blitt lagt under vann. De har også måttet forlate sine områder da loven favoriserte nybyggere og særlig tilknyttet jordbruket. Faktisk vedtok daværende heradsstyret i Røyrvik kommune i 1925 å avvikle reindrifta, men Landbruksdepartementet avviste det da dette gjaldt gamle reindriftsområder.

Dersom det blir utfordrende i arbeidet som kommer for å sikre og utvikle samisk språk og kultur videre i Røyrvik kommune, så kan vi prøve å søke styrke og retning i det sørsamiske solkorset. Det vil påminne oss om gode intensjoner, og inspirere oss til å gjøre modige valg.

Vil ønske Gïeleaernie og Raarvihken tjïelte lykke til videre, og med feiringen. Sametingsrådet vil tilrettelegge og være en god samarbeidspartner også fremover.

Gæjhtoe!