Hvem kommer inn på Sametinget?

Det skal velges 39 mandater til Sametinget. Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. 

Når valglokalene stenger, skal alle stemmer avgitt på forhånd og på valgdagen telles opp. Valgoppgjøret skjer i to omganger. Det skal først avgjøres hvor mange representantplasser det enkelte parti eller den enkelte liste skal ha i Sametinget. Deretter må man avgjøre hvilke kandidater fra partiet/listen som skal ha disse plassene (kandidatkåringen).

Fordeling av mandatene

Fordeling av mandatene på valgkretsene skjer etter St. Laguës metode. Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Fordelingstallet for valgkretsen ved mandatfordelingen mellom valgkretsene er antall manntallsførte i valgkretsen. Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn.

Les mer om St. Laguës metode

Fordelingen skjer på følgende måte:

  • Hver valgkrets skal ha 2 mandater
  • De øvrige 25 mandatene fordeles deretter forholdsmessig mellom valgkretsene på grunnlag av antall manntallsførte, ved at fordelingstallet i den enkelte krets divideres med 1-3-5-7 osv. De kvotienter som fremkommer, nummereres fortløpende. Mandatene fordeles på valgkretsene på grunnlag av de fremkomne kvotientene. Mandat nr. 1 tilfaller den valgkretsen som har den største kvotienten. Mandat nr. 2 tilfaller den valgkretsen som har den nest største kvotienten, osv. Dersom to eller flere valgkretser har samme kvotient, tilfaller mandatet det valgdistriktet som har det høyeste fordelingstallet. Har de samme fordelingstall, avgjøres det ved loddtrekning hvilken valgkrets mandatet skal tilfalle.
  • Sør-Norge valgkrets skal likevel ikke tildeles flere mandater enn valgkretsen ville fått dersom alle 39 mandater var fordelt forholdsmessig mellom valgkretsene.

Kandidatkåringen

Når det er avgjort hvor mange mandater en valgliste skal ha, fordeler opptellingsvalgstyret disse til kandidatene på listen. Kandidater som ikke er valgbare settes ut av betraktning.

Kandidatkåringen foregår på følgende måte:

Først telles de navn som er oppført som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidaten som har flest oppføringer blir valgt. Deretter telles de navn som er oppført som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidaten som har flest oppføringer når man legger sammen resultatene fra første og andre opptelling, blir valgt. Opptellingene fortsetter på samme måte inntil alle de representantplassene listen skal ha, er besatt. Oppnår flere kandidater samme resultat, er den opprinnelige rekkefølgen på listen avgjørende.

Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Vararepresentantplassene fordeles på samme måte som representantene.

For at velgernes endringer på stemmesedlene skal ha virkning på personvalget, må over halvparten av partiets velgere ha gjort endring ved den samme kandidaten.

Les forskrift om valg til Sametinget