Preessegovlehtallijh

Gaskesadth dom faageektievoetem mij bööremeslaakan maahta dov gyhtjelassh vaestiedidh. Sïejhme gyhtjelassh maahta govlesadtemegstaabem gihtjedh.

Last ned bilder av sametingsrådet
Last ned bilder av plenumsledelsen
Last ned bilder av Sametingets ledelse (sametingsrådet, direktør og plenumsleder)
Last ned bilder av Sametingets direktør og avdelingsdirektører

Direktööre

Inger Marit Eira-Åhrén, direktööre, 78 47 40 40971 29 744

Goevtesedirektöörh

Tommy Somby, reeremegoevtese, 78 47 40 70958 22 121
Risten Turi Aleksandersen, gïelegoevtese, 78 47 40 09924 59 798
Lisbeth Eira, byjjenimmien jïh lïerehtimmien goevtese, 78 48 42 09915 16 723
Magne Svineng, jielemen, kultuvren jïh healsoen goevtese, 78 47 41 57915 42 098
Sten Olav Heahtta, kultuvremojhtesi, arealen jïh byjresen goevtese, 78 48 42 24906 77 860
Hege Fjellheim, reaktaj jïh gaskenasjonaale gyhtjelassi goevtese, 78 47 40 47994 59 211
Rávdná Buljo Gaup, Saemiedigkien politihkeles tjaelemegoevtese, 78 47 41 53416 45 739

Gaskesadtemestaabe

Hege Schanche, konstituert seksjonsleder, 78 47 41 04, 457 32 726
Magne Svineng, avdeling for næring, kultur og helse, 78 47 41 57915 42 098

Saemiedigkieraerie

Silje Karine Muotka, presidente, NSR, 984 87 576
Mikkel Eskil Mikkelsen, raerielïhtsege, NSR, 917 42 161
Runar Myrnes Balto, raerielïhtsege, NSR, 977 73 778
Maja Kristine Jåma, raerielïhtsege, NSR, 472 42 366
Berit Marie P. E. Eira, raerielïhtsege, JSL, 913 28 626
Anne Henriette Nilut, politihkeles raeriestæjja, NSR, 957 43 079
Sandra Márjá West, politihkeles raeriestæjja, NSR, 934 08 355
Nils Ante Eira, politihkeles raeriestæjja, Gk, 488 65 013

Stoerretjåanghkoeståvroe

Tom Sottinen, Bk, stoerretjåanghkoen åvtehke, 412 72 386
Tor Gunnar Nystad, NSR, mubpieåvtehke stoerretjåanghkoeståvrosne, 917 51 470
Kristin Sara, NSR, 414 05 326
Sara Katrine Aleksandersen, NSR, 975 02 191
Jørn Are Gaski, krirriepolitihkeles ovjearohke, 922 20 598