Ráđđeaddit Giellaossodahkii

Ráđđeaddit Giellaossodahkii

Sámedikki giellaossodagas leat guokte bistevaš ráđđeaddivirggi rabas main bargun lea giela ovddidit ja ovddidit sámi giellapolitihka, ja mii ohcat du gii háliidat ovddidit sámegiela ja váikkuhit dasa ahte eambbosat hupmet sámegiela.

Viiddiduvvon ohcanáigemearri: 12.10.2022.

Ossodagas leat 22 bargi, ossodatdirektevra jođiha ossodaga guvttiin juogusjođiheddjiiguin. Bargobáiki lea okta Sámedikki kánturbáikkiin, gos lea rabas kántorsadji.

Ráđđeaddivirgi sámi giellapolitihka ovddideapmái

Mii ohcat ráđđeaddi gii galgá bargat politihkkaovddidemiin, earret eará čuovvulit ja čađahit doaimmaid Sámedikki giellastrategiijas - Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten ja NAČ 2016:18 Váibmogiela čuovvulemiin.

Virggi deháleamos barggut:

 • Áššemeannudit ja čállit guorahallamiid áššiid birra mat gullet juhkosa bargguide, eanaš Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten doaimmat
 • Čuovvulit Sámelága giellanjuolggadusaid ja ráhkadahttit ođđa doarjjamálle
 • Veahkehit láhka- ja njuolggadusbargguiguin fágasuorggi siskkobealde
 • Álggahit ja doaimmahit fálaldatproseassaid
 • Ráhkkanahttit ja oassálastit konsultašuvnnain
 • Veahkkin guorahallat ja gávdnat sámi giellaáittardeaddji
 • Ráhkkanahttit áššiid politihkalaš jođihangoddái
 • Eará fágalaš ovdánahttin Sámedikki giellafágalaš rahčamušain
 • Čielggadusat ja prošeaktabarggut

Ráđđeaddivirgi gielladoaimmaide

Virggi deháleamos barggut:

 • Čuovvulit njuolggodoarjjaortnegiid suohkaniidda ja/dahje giellaguovddážiidda, ja meannudit áššiid mat gullet dáidda doarjjaortnegiidda
 • Ovddidit  Sámedikki giellapolitihka suohkaniidda sámi giellaguovlluin ja/dahje sámi giellaguovddážiin
 • Áššemeannudit ja čállit guorahallamiid áššiid birra mat gullet juhkosa bargguide. Raporteren ja árvvoštallan lea maid oassi barggus
 • Oasálastit strategalaš plánenbarggus doarjjahálddašeapmái fágasuorggi siskkobealde
 • Ráhkkanahttit áššiid politihkalaš jođihangoddái
 • Eará fágalaš  ovdánahttinSámedikki giellafágalaš rahčamušain
 • Čielggadusat ja prošeaktabarggut

Virgái sáhttet maiddái biddjot eará barggut mat gullet Sámedikki doibmii.
Mátkkošteapmi gullá bargui.

Gelbbolašvuohta

Mii ohcat du geas lea oahppu masterdásis, áinnas servodatfágalaš dahje ekonomalaš oahpposurggiid siskkobealde.  Eará alitoahpahus masterdásis sáhttá árvvoštallojuvvot jus muđui deavddát gelbbolašvuođagáibádusa. Jus dus lea oahppu bachelorgráda dásis dahje sullasaš de sáhtát árvvoštallojuvvot jus du bargoduogáš muđui lea relevánta.

Erenoamáš ráđđeaddivirggis sámi giellaovddideapmái:
Bargohárjáneapmi politihkalaš bargguin Sámedikkis, suohkaniin dahje eará politihkalaš orgánain deattohuvvo.

Erenoamáš ráđđeaddivirggis gielladoaimmaide:
Bargoduogáš almmolaš suorggis, guorahallanbarggus, politihkalaš ovddidanbarggus dahje giellahálddašanbarggus deattuhuvvo.
 
Dákkár persovnnalaš iešvuođat deattuhuvvojit:

 • Návccat bargat iešheanalaččat , beaktilit ja struktuvrralaččat
 • Buorit ovttasbargo- ja gulahallannávccat 
 • Buorre njálmmálaš ja čálalaš ovdanbuktinnákca
 • Geabbil ja smáđáhkis

Don fertet máhttit sámegiela ja dárogiela, ja eará skandinávalaš giela njálmmálaččat ja čálalaččat. Mii gáibidit maid buori máhtolašvuođa sámi servodatbeliid birra.
Sámegielmáhttu lea mearrideaddji mávssolaš ohcciide geain muđui lea ovttalágan gelbbolašvuohta. Eavttohasat geat eai hálddaš sámegiela, leat geatnegahtton čađahit SÁÁL 1 ja 2 eksámena guovtti jagi sisa maŋŋel virgádeami. Dát vástida jahkebealovttadahkii, maid bargoaddi máksá.

Gelbbolašvuođa árvvoštaladettiin deattuhuvvo oahpahus, bargoduogáš, persovnnalaš heiven ja bargomiella virgái.

Bálká- ja bargoeavttut

Virgi bálkáhuvvo Stáhta regulatiivva mielde virgekodas 1434 ráđđeaddi, vuolgá ohcci bargohárjáneamis ja gelbbolašvuođas.
Virgáduvvot seniorráđđeaddin 1364, gáibiduvvo dábálaččat masterdási oahppu ja guhkit relevánta bargohárjáneapmi
 

 • Bálkkás gessojuvvo 2 % Stáhta penšuvdnakássii .
 • Buorit loatna- ja ealáhatortnegat Stáda penšuvdnakássas
 • Buohkain geat ásset Finnmárkkus ja Davvi-Romssas lea vejolašvuohta oažžut oaniduvvot oahppoloana Stáhta loatnakássas 10 proseanttain jahkái gitta 25 000 ru rádjai , sii ožžot maiddái sierra vearrogessosa.
 • Máškidis bargoáigi ja eará buorit čálgoortnegat

Min mielas lea searvadahttin ja eatnatgeardáivuohta fápmu. Mii háliidit mielbargiid iešguđetlágan gelbbolašvuođain, fágaovttastagain, eallinvásáhusain ja perspektiivvain vai vel buoret nákcet čoavdit bargguid. Mii láhčit dili mielbargiide geat dárbbašit heiveheami. Guoskevaš láhčimat sáhttet ovdamearkka dihte leahkit teknihkalaš veahkeneavvut, viessogálvvuid heiveheapmi dahje bargovugiid earáhuhttin.

Sámediggi ávžžuha gelbbolaš evttohasaid ohcat, vaikke makkár agis, sohkabealis, našuvnnas dahje etnalaš duogážis, doaimmashehttejuvvon dahje váilevaš CV.

Sámediggi lea IA-doaimmahat Čáhkkilis bargodili , dg . Inkluderende Arbeidsliv (IA) , ja deattuha bargodiliid láhčima juohke bargái.

Virgádeapmi dahkko gustovaš lágaid, njuolggadusaid ja šiehtadusaid olis.
Virggis lea 6 mánu geahččalanáigi.

Ovttas nannet Sámi

"Ovttas nannet Sámi" lea Sámedikki bargguid višuvdna bargiide. Sámedikki deháleamos bargu lea ahte Sámedikki politihka ja hálddašeami bokte seailluhit sámi giela, kultuvrra ja servodateallima.
Sámedikki árvvut 

 • sámi vuoigŋa 
 • rabasvuohta 
 • ovttaráđálaččat 
 • searvvadeaddji 
 • luohtehahtti ja oskkáldas 

Sámediggi bargá čuovvovaš mihtuiguin olahan dihte min višuvnna:

 • Mis leat gelbbolaš ja áŋgiris mielbargit
 • Min váldogiella lea sámegiella
 • Min vuoruheamit ja dagut leat birgejumi vuođul
 • Mii leat sámi servodatovddideami njunnošis
 • Mii leat bivnnuhis bargosadji

Ohcan

Ohcan sáddejuvvo elektronalaččat liŋka bokte «Oza bargui», ja mielde galget biddjojuvvot:

 • Ohcanreive
 • CV – oahppu ja bargovásihusat fertejit devdojuvvot elektronalaš skovvái
 • Oahppo- ja bargoduođaštusat galget biddjojuvvot mielddusin
 • Unnimusat guokte referánssa

Almmolašlága §25 mielde sáhttá almmuhit dieđuid ohcci birra vaikko ohcci lea bivdán ahte ii biddjojuvvo ohcciidlistii.
Ohcamis almmuhat makkár virgái ozat.

Oktavuohta

Eanet dieđuid virggi birra oaččut go válddát oktavuođa:

Oza bargui

Ohcanáigemearri

Golggotmánu 12. beaivvi 2022