Sannhet og forsoning - Pilar 1: Kunnskap og formidling

Økt kunnskap om samiske forhold og fornorskningspolitikken vil være en måte å reparere usynliggjøring og mindreverdighetsfølelse og redusere mengden av diskriminering og samehets.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning - Pilar 1: Kunnskap og formidling

Behandles i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

Ansvarlig rådsmedlem: Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsrådet støtter kommisjonens forslag til tiltak om bred formidling av samisk historie og samfunnsliv, herunder om fornorskningen. Dette må skje gjennom skolen, men også gjennom formidling til samfunnet for øvrig. Satsningen må inkludere styrking av støttemateriell, læremateriell, bøker og faglitteratur om samiske tema, også med lokal historieformidling.

Sametinget foreslår i tillegg blant annet at universitetene og høyskolene styrker det samiske innholdet i sine utdanninger, og at museer og formidlingsinstitusjoner gis bedre økonomisk vilkår for å styrke sin formidling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.