Sannhet og forsoning - Pilar 4: Forebygging av konflikter

Konfliktforebygging er en forutsetning for fremtidig forsoning, og forebyggingen må skje gjennom oppfyllelse av menneskerettigheter og endring av samfunnsstrukturer som er arvet fra fornorskningen.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning - Pilar 4: Forebygging av konflikter

Behandles i Nærings- og kulturkomiteen.

Ansvarlig: Silje Karine Muotka

Sametingsrådet støtter kommisjonens forslag, og legger til grunn at forebyggingen må skje gjennom oppfyllelse av menneskerettigheter og endring av samfunnsstrukturer som er arvet fra fornorskningen. Press på tradisjonelle næringer og bruk av areal og utnyttelse av naturressursene er et gjennomgående tema og en grunnleggende årsak til konflikt mellom den norske og den samiske befolkningen. En rekke tiltak de senere årene har lagt beslag på tradisjonelle bruksområder både til lands og på sjøen. Summen av disse inngrepene har betydelige konsekvenser for det samiske samfunn.

At sjøsamenes rettigheter til kystfisket lovfestetes et helt sentralt tiltak, i tillegg til at rettighetskartlegging gjennomføres og at reindriftas arealsituasjon gjennomgås. 

Sametingsrådet foreslår i tillegg at berørte parter sikres gode mekanismer, tilstrekkelige ressurser og kapasitet i prosesser knyttet opp mot ressurs og arealdisponering.