Sannhet og forsoning - Pilar 5: Implementering av regelverk

Manglende gjennomføring av vedtatt politikk er en massiv utfordring. Stortinget bør sette i gang en gjennomgang av manglende implementering av regelverk.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning - Pilar 5: Implementering av regelverk

Behandles i Plan- og finanskomiteen.

Ansvarlig: Silje Karine Muotka

Samiske rettigheter handler om retten til land og vann, men også om samenes rett til å lære sine egne språk, og om at áhkku/bestemor skal få helsehjelp på sitt morsmål. Sametingsrådet er svært enig i at det er et stort problem at mange av de rettighetene som samene har etter loven, ikke blir fulgt i praksis. 

Sametingsrådet mener Stortinget må følge kommisjonens forslag sette i gang en større revisjon knyttet til gjennomføringen av eksisterende rettigheter og vedtak, og at dette må inkludere de tilbudene som kommunene har ansvar for. Sametingsrådet mener også at en slik revisjon må granske årsakene til at rettigheter og vedtak ikke følges. 

Sametingsrådet foreslår i tillegg at FNs erklæring om urfolks rettigheter implementeres i norsk lov, og at Stortinget igangsetter en prosess for å gjennomføre Stortingets plikt til å konsultere samiske interesser.