Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport - Sametingets overordnede vurderinger

Fornorskningspolitikken har ført til fornorskningsskader for enkeltpersoner og for det samiske samfunnet som helhet.

Les plenumssaken: Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets overordnede vurderinger

Behandles i Plan- og finanskomiteen.

Ansvarlig rådsmedlem: Runar Myrnes Balto

Sametingsrådet foreslår at det opprettes et eget organ underlagt Stortinget som skal rapportere på fremgangen i oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Sametingsrådet støtter forslaget om et kompetansesenter for formidling om fornorskningspolitikken, men understreker at organiseringen må ta hensyn til behovet for lokal formidling i alle områder, og at det må tas hensyn til eksisterende kunnskapsmiljøer. I tillegg pekes det på behovet for nye institusjoner i samiske områder.

Sametingsrådet foreslår at hele samfunnet inviteres med i prosessen. Institusjoner, organisasjoner, fylker og kommuner anbefales å se på hvilken rolle de har hatt historisk, og hvordan deres virksomhet påvirker samiske forhold i dag. De inviteres til å kjøre egne prosesser, og til å hente inspirasjon fra Utdanningsforbundet og Den norske kirke. 

Sametingsrådet foreslår i saken at Sametinget utviser stor solidaritet med kvenene/norskfinnene og skogfinnene.