Sannhet og forsoning – Næring

Kommisjonen dokumenterer store fornorskningsskader på samiske næringer, men har ikke foreslått en egen pilar som tiltak. Sametinget har derfor laget en egen plenumssak hvor vi foreslår tiltak.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning - Næring

Behandles i Nærings- og kulturkomiteen.

Ansvarlig: Silje Karine Muotka 

Eksempler på foreslåtte tiltak:

  • Det nedsettes et utvalg som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene fornorskningspolitikken har hatt for den samiske befolkningen. 
  • Ny behandling av Kystfiskeutvalget
  • Gjennomgang av arealsituasjonen for reindrift og for arealer i sjø
  • Nye og lavere bestandsmål for rovdyr
  • Prioritering av jordbruket i samiske områder
  • Kapital til utvikling av nye samiske næringer, og et samisk entreprenørskapsprogram
  • Tiltak for å styrke samisk utmarksbruk / meahcásteapmi

Sametingsrådet understreker i saksdokumentet at samer har rett til å modernisere sine urfolksnæringer, og utvikle moderne næringer. Dette er slått fast av FNs menneskerettskomité.