Stipeanda joatkkaskuvllaohppiide

 • Stipendet tildeles med:
  • kr 10 000 til elever som har samisk som førstespråk.
  • kr 6 000 til elever som har samisk som andrespråk – Samisk 2.
  • kr 3 500 til elever som har samisk som andrespråk - Samisk 3 eller Samisk 4.
  • kr 3 500 til elever som har samisk som fremmedspråk.
 • Søknadene blir behandlet fortløpende.

Legg merke til at dersom du er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til din forelder/foresatt.

Søknadsfrist

 • 22.03.24 kl. 16.00.

Søknader sendt etter denne datoen realitetsbehandles ikke.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for stipendordningen

1.1 Mål for stipendordningen

 • Videregående elever har samisk i fagkretsen på videregående skole.

1.2 Prioriteringer

 • Elever på videregående skole gjennomfører samisk opplæring.
 • Privatister tar eksamen i samisk språk på videregående skole nivå.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Stipendmottaker har gjennomført samisk opplæring for skoleåret i henhold til tildelt stipend.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Stipendmottaker / Hvem kan søke

 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.
 • Elever i videregående skole som har opplæring i samisk enten som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk som fjernundervisning.
 • Personer som tar eksamen i samisk språk som privatist på videregående skole nivå.
 • Elever i private videregående skoler som tar samisk opplæring som privatist istedenfor annet obligatorisk språkfag kan søke stipend for hvert år.
 • Personer som er norske statsborgere, eller som har rett til å registrere seg som norsk statsborger og er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland og som har rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.
 • Elever som ikke er folkeregistrert i Norge, men går på videregående skole i Norge og har opplæring i samisk språk.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal brukes for å sende inn søknad. For søkere under 18 år må foresatte søke på vegne av eleven gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Det må legges ved bekreftelse fra opplæringsstedet om at søker er heltidselev eller deltidselev som har hatt og fremdeles har opplæring i samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk. Bekreftelse er kun gyldig med opplæringsstedets stempel og signatur.
 • Elever i private videregående skoler må sende inn bekreftelse fra skolen om at de har opplæring i samisk som privatist istedenfor annet obligatorisk språkfag.
 • Privatister må sende inn bekreftelse på oppmelding til eksamen.
 • Elever som er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland må i tillegg sende inn informasjon fra faglærer om hvilket nivå opplæringen tilsvarer iht. Sametingets regelverk; samisk som førstespråk, andrespråk eller fremmedspråk.

2.4 Vilkår til søker

 • Personer som mottar stipend, må være elever ved et offentlig godkjent lærested i Norge, godkjent for utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning. Unntaket er elever som ikke er folkeregistrert i Norge, men disse elevene må være elever ved et offentlig godkjent lærested i Norge.
 • Søkere som er tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Sverige eller Finland må være norske statsborgere, eller ha rett til å registrere seg som norsk statsborger og ha rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.
 • Privatister må sende inn bekreftelse på avlagt eksamen i samisk språk.
 • Søker som ikke er folkeregistrert i Norge må levere følgende dokumentasjon før stipend kan tildeles; passnummer, navn og adresse for vedkommendes bank, IBAN-nummer og Swift.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknader blir behandlet fortløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad.
 • Sametinget kan spørre etter mer dokumentasjon eller be om en avklaringssamtale.

3.2 Vilkår for stipendmottaker

 • Stipendmottaker skal gjennomføre samisk undervisning i henhold til det språknivået det er tildelt stipend for.

3.3 Endringer i forutsetninger for stipendet

 • Etter at tilsagn om stipend foreligger, plikter stipendmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for stipendet.

3.4 Utbetalingsvilkår

 • Utbetaling av stipendet i sin helhet skjer årlig når vedtaket er gjort.
 • Utbetaling av stipendet til elever ved private videregående skoler skjer årlig i sin helhet når vedtaket er gjort. Stipendet til andre privatister blir utbetalt i sin helhet etter at bekreftelse på avlagt eksamen i samisk språk er sendt inn til Sametinget.

4 Beregningsregler

4.1 Beregningsregler

 • Sametinget vil at flere skal velge, og gjennomføre, samiskundervisningen som førstespråk, og prioriterer derfor førstespråklige med høyest stipendsats.
 • Stipendet tildeles med:
  • kr 10 000 til elever som har samisk som førstespråk.
  • kr 6 000 til elever som har samisk som andrespråk – Samisk 2.
  • kr 3 500 til elever som har samisk som andrespråk - Samisk 3 eller Samisk 4.
  • kr 3 500 til elever som har samisk som fremmedspråk.

5 Kontroll

5.1 Kontroll og oppfølgning

 • Sametinget kan kontrollere at stipendmottaker har fullført skoleåret med opplæring i samisk.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.2 Tilbakebetaling

 • Sametinget kan kreve stipendet tilbakebetalt i sin helhet dersom eleven ikke fullfører skoleåret med opplæring i samisk.
 • Sametinget kan trekke tilbake tilsagn om stipend, holde tilbake stipend eller kreve tilbakebetaling av utbetalte stipend dersom:
  • Stipendmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Stipendmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • I disse tilfeller må elever ved private videregående skoler tilbakebetale stipendet for alle 3 årene.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

 

Bekreftelse på stipend - 2024 (DOCX, 14 kB)