Dåarjoe saemien kultuvrevaarjelimmie

Sametinget ønsker å bidra til at samiske kulturminner synliggjøres, istandsettes og formidles som en ressurs for de samiske samfunnene og for allmennheten.

Søknadsfrist: 15.02.23 kl. 15.00.

Vi oppfordrer søkere til å være ute i god tid før fristen.  Det vil ikke vil være mulig å sende inn søknad etter fristen.

Søknadsskjema - Tilskudd til samisk kulturminnevern

Mål for tilskuddsordningen:

  • Samiske kulturminner med tilhørende tradisjoner synliggjøres gjennom dokumentasjon, formidling og istandsetting.

Hva kan man få tilskudd til:

For bygningsvern og fartøyvern:

  • Utarbeide istandsettingsplaner for verneverdige samiske bygg og - båter.
  • Istandsetting av verneverdige samiske bygninger. Bygninger som har særskilt betydning for det samiske lokalsamfunnet prioriteres.
  • Formidling av samisk bygnings- og båtarv.
  • Praktisk formidling i samisk tradisjonshandverk.

For registrering og dokumentasjon av samiske kulturminner og kulturmiljøer: 

  • Registrering av samiske kulturminner og kulturmiljøer. Områder som er lite undersøkt prioriteres
  • Innsamling og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap som kan knyttes til kulturminner på sjø- og land.

For skjøtsel og tilrettelegging:

  • Utarbeidelse av skjøtselsplaner for samiske kulturminner og kulturmiljøer.
  • Skjøtselstiltak og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljøer. 

Hvor mye kan man få:

Inntil 300 000,- 

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for kulturminnevern – Søkerbasert ordning 2023 (PDF, 49 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til samisk kulturminnevern

Dov leah gyhtjelassh?

Lars Børge Myklevold
Seniorraeriestæjja Kultuvremojhtesh
Epost
Telefon 78 48 42 73
Mobil 91 80 29 60
Kjartan Gran
Seniorraeriestæjja Gåetievaarjelimmie, sujhteme jïh kultuvreeatneme
Epost
Telefon 78 48 42 84
Mobil 90 69 19 62
Ingvild Larsen
Raeriestæjja Kultuvremojhtesh
Epost
Telefon 78 48 42 77
Mobil 90 75 81 22
Elin Rose Myrvoll
Faageåvtehke Gåetievaarjelimmie, sujhteme jïh kultuvre-eatneme
Epost
Telefon 78 47 40 20