Dåarjoe saemien kultuvrevaarjelimmie

Dåarjoe saemien kultuvrevaarjelimmie

Sametinget ønsker å bidra til at samiske kulturminner synliggjøres, istandsettes og formidles som en ressurs for de samiske samfunnene og for allmennheten.

Søknadsfrist: 15.02.22.

Vi oppfordrer søkere til å være ute i god tid før fristen.  Det vil ikke vil være mulig å sende inn søknad etter fristen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Samiske kulturminner med tilhørende tradisjoner synliggjøres gjennom dokumentasjon, formidling og istandsetting.

Hva kan man få tilskudd til:

For bygningsvern og fartøyvern:

 • Utarbeide istandsettingsplaner for verneverdige samiske bygg og båter.
 • Istandsetting av verneverdige samiske bygninger. Bygninger som har særskilt betydning for det samiske lokalsamfunnet prioriteres.
 • Formidling av samisk bygnings- og båtarv.

For registrering og dokumentasjon av samiske kulturminner og kulturmiljøer: 

 • Registrering av samiske kulturminner og kulturmiljøer. Områder som er lite undersøkt prioriteres.
 • Innsamling og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap som kan knyttes til kulturminner på sjø- og land

For skjøtsel og tilrettelegging:

 • Utarbeidelse av skjøtselsplaner for samiske kulturminner og kulturmiljøer.
 • Skjøtselstiltak og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljøer. 

Hvor mye kan man få:

Inntil 300 000,- 

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for kulturminnevern – Søkerbasert ordning 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Dov leah gyhtjelassh?

Lars Børge Myklevold
Seniorraeriestæjja Kultuvremojhtesh
Epost
Telefon 78 48 42 73
Mobil 918 02 960
Kjartan Gran
Seniorraeriestæjja Gåetievaarjelimmie, sujhteme jïh kultuvreeatneme
Epost
Telefon 78 48 42 84
Mobil 906 91 962
Ingvild Larsen
Raeriestæjja Kultuvremojhtesh
Epost
Telefon 78 48 42 77
Mobil 907 58 122
Elin Rose Myrvoll
Faageåvtehke Gåetievaarjelimmie, sujhteme jïh kultuvre-eatneme
Epost
Telefon 78 47 40 20
Mobil 950 62 570