Aerpievuekien daajroe maadthlïerehtimmesne

Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23.

Søknadsskjema - Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Samiske elever deltar i tiltak knyttet til samisk tradisjonell kunnskap.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Tiltak som vil bidra til økt bruk av samisk tradisjonell kunnskap i skoleverket og hvor kunnskapsoverføring skjer fra eldre til yngre generasjoner med fokus på;
  • Birgen/utmarksbruk
  • Duodji/duodje/duedtie
  • Landbruk
  • Fangst/Fiske
  • Muntlig fortellertradisjon
  • Joik
  • Verddestallan
  • Reindrift
  • Andre lokale tiltak knyttet til samiske tradisjoner

Hvem kan få tilskudd:

 • Grunnskoler og videregående skoler med elever som får opplæring i samisk.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

 • Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Maksimalbeløp for tilskudd er kr 150 000.
 • Investeringer på inntil kr 20 000, som er nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

Det ytes ikke tilskudd til:

 • Studie-/klasseturer og lengre ekskursjoner.
 • Mat til ressurspersoner/elever under gjennomføring av prosjektet, dersom det ikke er en del av konseptet.
 • Kostnader knyttet til daglig drift av ordinær skolevirksomhet, uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen - søkerbaserte tilskudd 2023 (PDF, 235 kB)

Søknadsskjema - Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen

Dov leah gyhtjelassh?

Berit Sara Sara Buljo
Raeriestæjja maadthlïerehtimmie
Epost
Telefon 78 48 42 26
Inger Anne Marie Pulk
Seniorraeriestæjja maadthlïerehtimmie
Epost
Telefon 78 48 42 07
Mobil 47 71 06 25