Aerpievuekien daajroe maadthlïerehtimmesne

Aerpievuekien daajroe maadthlïerehtimmesne

Åpen søknadsfrist

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Samiske elever deltar i tiltak knyttet til samisk tradisjonell kunnskap.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Tiltak som vil bidra til økt bruk av samisk tradisjonell kunnskap i skoleverket og hvor kunnskapsoverføring skjer fra eldre til yngre generasjoner med fokus på;
 • Birgen/utmarksbruk
 • Duodji/duodje/duedtie
 • Landbruk
 • Fangst/Fiske
 • Muntlig fortellertradisjon
 • Joik
 • Verddestallan
 • Reindrift
 • Andre lokale tiltak knyttet til samiske tradisjoner

Hvem kan få tilskudd:

 • Grunnskoler og videregående skoler med elever som får opplæring i samisk.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

 • Tilskudd tildeles på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse. Maksimalbeløp for tilskudd er kr 150 000.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

Det ytes ikke tilskudd til:

 • Studie-/klasseturer og lengre ekskursjoner.
 • Kostnader knyttet til daglig drift av ordinær skolevirksomhet, uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen - søkerbaserte tilskudd 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Dov leah gyhtjelassh?

Berit Sara Sara Buljo
Raeriestæjja maadthlïerehtimmie
Epost
Telefon 78 48 42 26
Inger Anne Marie Pulk
Seniorraeriestæjja maadthlïerehtimmie
Epost
Telefon 78 48 42 07
Mobil 477 10 625