Om utbetaling

Til informasjon: Utbetaling av stipend til elever i videregående skole som har samisk i fagkretsen er dessverre forsinket. Vi har problemer med det nye tilskuddssystemet. Stipend vil utbetales så snart det er i orden, forhåpentligvis i løpet av uka.

Gïeleskreejremestipende learoehkidie jåarhkeskuvlesne mah leah saemienööhpehtimmiem veeljeme

Gïeleskreejremestipende learoehkidie jåarhkeskuvlesne mah leah saemienööhpehtimmiem veeljeme

Saemiedigkie gïeleskreejremestipendem vadta learoehkidie jåarhkeskuvlesne mej saemien goh faage jåarhkeskuvlesne.

Ohtsememierie 31.03.22.

Tjaangh dåarjoeportaalese

Ohtsemh skuvlejaapan 2021/22 maahtah sïjse seedtedh 25.01.22 raejeste 31.03.22 raajan. Ohtsemh iktemearan gïetesuvvieh gosse sïjse båetieh.

Vïhtesjadth dastegh datne ih leah 18 jaepieh illeme, tjoerh ohtsemem seedtedh dov eejhtegen ID-porten tjïrrh.

Gie maahta stipendem åadtjodh?

 • Learohkh jåarhkeskuvlesne mej saemien gïelelïerehtimmie voestesgïeline, mubpiengïeline jallh ammesgïeline.
 • Learohkh jåarhkeskuvlesne mej saemien gïelelïerehtimmie voestesgïeline, mubpiengïeline jallh ammesgïeline goh maajhööhpehtimmie.
 • Learohkh jåarhkeskuvlesne mah eksamenem saemiengïelesne vaeltieh goh privatiste.
 • Nöörjen staatenårrojh, jallh dah mah reaktam utnieh jïjtjemse registreradidh goh nöörjen staatenårroje jïh lea ektiedamme akten byögkeles jååhkesjamme learoesæjjan Sveerjesne jallh Såevmesne.

Juktie stipendem åadtjodh tjoerh learoehkinie årrodh aktene byögkeles jååhkesjamme learoesijjesne Nöörjesne, gusnie maahta ööhpehtimmiedåarjoem åadtjodh öörnegistie Statens lånekasse for utdanning. Ohtsijh mah leah ektiedamme akten byögkeles jååhkesjamme learoesæjjan Sveerjesne jallh Såevmesne tjuerieh nöörjen staatenårrojh årrodh, jallh reaktam utnedh jïjtjemse registreradidh goh nöörjen staatenårroje jïh reaktam utnedh dåarjose öörnegen tjirrh Statens lånekasse for utdanning.  

Man jïjnjem maahtah stipendine åadtjodh:

 • Saemien voestesgïeline: 10 000 kr
 • Saemien mubpiengïeline – saemien 2: 6 000 kr
 • Saemien mubpiengïeline – saemien 3 jallh saemien 4: 3 500 kr
 • Saemien ammesgïeline: 3 500 kr

Lissietjaalege ohtsemasse:

 • Vihtiestimmie skuvleste datne leah learohke skuvlesne jïh dov lea saemien gïelelïerehtimmie.
 • Goh privatiste tjoerh vihtiestimmiem skuvleste seedtedh datne leah learohke skuvlesne jïh datne jïjtjemdh eksamenasse registreradamme.
 • Dastegh datne leah learohke Sveerjesne jallh Såevmesne tjoerh lissiebïevnesh faagelohkehtæjjeste seedtedh mennie daltesisnie lïerehtimmie lea Saemiedigkien njoelkedassi mietie; saemien voestesgïeline, mubpiengïeline 2, 3 jallh 4, jallh ammesgïeline.

Vielie bïevnesh stipenden krïevenassi bïjre:

Vuartesjh stipendenjoelkedasside.

Regelverk for stipend for elever med samisk i videregående skole - søkerbasert tilskudd 2022

Tjaangh dåarjoeportaalese

Dov leah gyhtjelassh?

Anne Marie Hætta
Raeriestæjja Gïelereeremen jïh -politihken seksjovne
Epost
Telefon 78 48 42 58