Kultuvre- jïh gaarsjelimmiestipende

Kultuvre- jïh gaarsjelimmiestipende

Ohtsememierie: 15.11.21.

Saemiedigkien kultuvre- jïh gaarsjelimmiestipende edtja saemien noerh skreejrehtidh eadtjohkelaakan meatan årrodh tjeahpoen, kultuvren jïh gaarsjelimmien sisnjeli. Njieljie stipendh, fïereguhte 25 000 kråvnah, edtjieh vadtasovvedh. Stipende edtja aktegsalmetjidide årrodh, dovne nïejtide jïh baernide. Dah mah stipendem dåastoeh edtjieh gaskem 16 jïh 25 jaepien båeries årrodh don jaepien stipende vadtasåvva.

Kultuvre- jih gaarsjelimmiestipenden ohtsememierie noeride lea gålkoen 15. b. 2021. Ibie ohtsemh gïetedh mah daan daatoen mænngan båetieh.

OBS! Jis ohtsije lea nuerebe goh 18 jaepien båeries, satne tjuara ohtsemem sïjse seedtedh eejhtegen ID-porten tjïrrh.

Elektrovneles ohtsemegoere