Naturressurser

Sametinget registrerer økt interesse for naturressursutnyttelse i samiske områder i de siste årene.

Denne utviklingen har vært knyttet til interesse for mineralutvinning og særlig til energisektoren. Utbygging av vindkraftanlegg peker seg ut som en type tiltak som legger beslag på store arealer, og det blir stadig tydeligere at denne utbyggingen har store negative konsekvenser for tradisjonell samisk næring og kultur, og da spesielt for reindrifta.

Sametinget forutsetter at den nevnte utviklingen skjer på en balansert måte, og med bakgrunn i enighet og forståelse mellom næringsaktører, myndigheter og det samiske samfunnet.

Sametinget forutsetter at selskaper som opererer i tradisjonelle samiske områder følger internasjonale retningslinjer og prinsipper for næringslivets ansvar overfor menneskerettigheter.