FNs erklæring om urfolks rettigheter

FNs generalforsamling vedtok 13. september 2007 en felles urfolkserklæring om urfolks rettigheter. Urfolkserklæringen ble utarbeidet i en prosess med tett samarbeid mellom stater og ulike urfolk, siden oppstarten i 1984.

Erklæringen legger viktige føringer i det videre arbeidet for å forstå hvilke rettigheter urfolk har, og den stadfest at urfolk ikke må utsettes for noen form for diskriminering i utøvelsen av sine rettigheter. Den har bestemmelser både når det gjelder grunnleggende behov som mat, helse og utdanning, i tillegg til bestemmelser om bruk av tradisjonelle ressurser og landområder. Samt at urfolk har rett til selvbestemmelse. FNs erklæring om urfolks rettigheter bygger på prinsippene om rettferd, demokrati, respekt for menneskerettighetene, likhet, ikke-diskriminering, godt styresett og god tro. Den vil bidra til et mer harmonisk forhold og bedre samarbeid mellom stat og urfolk. 

Les FNs erklæring om urfolks rettigheter (PDF, 80 kB)

EN’n bæjhkoehtimmie aalkoealmetji reaktaj bïjre

Engelsk originalversjon: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples