Arbeidsgruppen for árbediehtu ber om innspill fra aktører innen árbediehtu

Arbeidsgruppen for árbediehtu (tradisjonell kunnskap) ber nå om innspill fra aktører som jobber innen feltet árbediehtu, og ber institusjoner/enkeltpersoner ta kontakt. 

Sametinget har i 2019 oppnevnt en arbeidsgruppe for árbediehtu (tradisjonell kunnskap).

Etableringen av arbeidsgruppen er en oppfølging av det tidligere arbeidet med árbediehtu som viste behov for dialog mellom institusjonene som har árbediehtu i sin portefølje.

Arbeidsgruppen skal avgi sin rapport til Sametingsrådet innen 19. mars 2021.

Arbeidsgruppen ber nå om innspill fra aktører som jobber innen feltet árbediehtu, og ber institusjoner/enkeltpersoner ta kontakt:

Leder: Anne-May Olli, RiddoDuottarMuseat, amo@rdm.no, 40601986
Nestleder: Harrieth Aira, Árran, harrieth.aira@arran.no, 99047356
Kjellaug Isaksen, Senter for Nordlige folk, kjellaug@nordligefolk.no, 47370934
Solveig Joks, Sámi allaskuvla, solveig.joks@samiskhs.no, 90724669
Svanhild Andersen, Mearrasiida, svanhild.andersen@mearrasapmi.no, 95791356

Arbeidsgruppen har hatt dialogmøter med aktører i sørsamisk område, men ønsker innspill fra flest mulig aktører, som bes ta kontakt direkte med de oppnevnte i arbeidsgruppen, eller med arbeidsgruppens sekretariat via e-post aod@samediggi.no

Mandatet for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen for árbediehtu skal redegjøre for å komme med forslag til fremtidig forvaltning av árbediehtu. Arbeidsgruppen skal blant annet i sin redegjørelse foreslå en fremtidig organisering av árbediehtu og de ulike aktørenes roller og ansvar. Arbeidsgruppen skal også foreslå mulige finansieringsordninger for den fremtidige forvaltningen. Det legges til grunn at arbeidsgruppen har dialog med aktuelle aktører innen Árbediehtu. Sametingsrådets redegjørelse av desember 2016 er et av grunnlagene for gruppens arbeid.

Les Sametingsrådets redegjørelse om Árbediehtu (PDF, 345 kB)