Saemiedigkien raeriestimmie båatsoelatjkose

Saemiedigkie raeriestimmieh vadta båatsoerååresjimmide Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeenten jïh Nöörjen Båatsoesaemiej Rïjhkesiebrien gaskem.

Saemiedigkien stoerretjåanghkoe daam raeriestimmiem gïetede goeven fïerhten jaepien.

Lohkh Saemiedigkien raeriestimmieh båatsoelatjkose 2022/2023 (PDF, 426 kB)