Båatsoe

Båatsoen lea vihkeles sijjie saemien kultuvresne, goh akte naan gille kultuvresjïere saemien jieliemijstie. Båatsoen reaktah vaarjelidh lea jïjtjehke våarome Saemiedigkien båatsoepolitihkesne.

«Båatsoe lea vihkeles fasseldæjja jïh aarvoesjugniedæjja saemien siebriedahkesne guhkiebasse. Båatsoe goh jieleme jïh jieledevuekie lea sjïere dovne nasjonaale jïh gaskenasjonaale ektiedimmesne. Båatsoe viehkehte saemien gïelem jïh kultuvrem vaarjelidh fïerhten biejjien, jïh tjåadtjohte, guhkiebasse evtede jïh aerpievuekien daajroem jåarhka» (Saemiedigkiebïevnese båatsoen bïjre 2016).

Mijjieh aaj stoerre leavloem bïejebe båatsoen aerpievuekien jieledevuakan mesnie abpe fuelhkie lea meatan. Båatsoen ektiedimmie saemien kultuvrese lea dïhte mij jielemem sjïere dorje. Akte dejstie vihkielommes ulmijste Saemiedigkien båatsoepolitihkesne lea dam lïhke ektiedimmiem tjåadtjoehtidh jielemen jïh kultuvren gaskem.

Båatsoen stööremes haesteme lea areaalevaanoe jïh ahkedh deadtove siebriedahkeste åtnoen bïjre båatsoen areaalijste. Båatsoe tjuara areaalevåaromem utnedh mij nænnoesvoetem jïh evtiedimmiem gorrede. Vaarjelamme juvri gaavhtan båatsoe stoerre teehpemh åådtje fïerhten jaepien. Muvhtine dajvine dan stoerre teehpemh guktie dah aajhtojne sjidtieh båatsose.  Vihkeles sjïehtedamme juvreveahkam utnedh dejnie dajvine gusnie låemtiesbovtse, jih båatsoe kompensasjovnem åådtje teehpemi åvteste.