Nöörjen-sveerjen båatsoekonvensjovne

Konvensjovne Nöörjen jïh Sveerjen gaskem raastendåaresth båatsoen bïjre njoelkedassh åtna guktie bovtse edtja gåatomem raasten rastah nuhtjedh.

Konvensjovne Nöörjen jïh Sveerjen gaskem raastendåaresth båatsoen bïjre njoelkedassh åtna guktie bovtse edtja gåatomem raasten rastah nuhtjedh. Raastendåaresth båatsoe aerpievuekieh åtna mij lea guhkede gietjeste, åvtelen rïjhkeraasth tseegkesovvin Nöörjen jïh Sveerjen gaskem. Lappekodisille jaepeste 1751 lea voestes latjkoe mij lea saemiej reaktaj bïjre bovtsigujmie gïehtelidh raasti rastah.

Konvensjovnen bïjre rååresjamme gellien aejkien, gaskem jeatjah 1919 jïh 1972. Minngemes konvensjovne ryöhkoe 2005 raajan, don mænngan staath eah leah sïemes sjïdteme orre konvensjovnen bïjre.

Saemiedigkieh Nöörjesne jïh Sveerjesne leah Sveerjen Saemiej Rijhkesiebrine jïh Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrine ektine stillemem åtneme nöörjen jïh sveerjen reerenassijste guhkiebasse barkedh nöörjensveerjen båatsoekonvensjovnine. Ulmie lij konvensjovnem åadtjodh mij gaajhki guejmiej reaktah jïh ïedtjh hijvenlaakan gorrede. Saemien barkoedåehkie sov raeriestimmiem deelli 2014, men Saemiedigkieh eah leah naan byjjes bïevnesem bååstede åådtjeme reerenassijste don raeriestæmman.

Lohkh saemien barkoedåehkien jarkelimmieraeriestimmiem nöörjen-sveerjen båatsoekonvensjovnesne (PDF, 384 kB)

Faakta-aarhke saemien barkoedåehkeste (2014) (PDF, 78 kB)

Gïetedimmie barkoedåehkien raeriestimmeste:

Nöörjen Saemiedigkien gïetedimmie barkoedåehkien raeriestimmeste 2013 (PDF, 491 kB)

Nöörjen Saemiedigkien gïetedimmie båatsoekonvensjovneste 2010 (PDF, 269 kB)

Sveerjen Saemiedigkien nænnoestimmie stoerretjåanghkosne golken 2013 (PDF, 296 kB)

Sjiehteles prievievåarhkoe jïh govlehtimmielahtestimmieh:

Prievie Katarina Seveste sveerjen skåajjesaemiej tsiehkien bïjre (PDF, 21 kB)

Prievie LBD:ste deellemen bïjre saemien barkoedåehkien raeriestimmeste (PDF, 324 kB)

Prievie LBD:ste prosessen bïjre nöörjen-sveerjen båatsoekonvensjovnen bïjre (PDF, 43 kB)

Prievie Noerhte-Senjan båatsoesïjteste (PDF, 181 kB)

Prievie Saltfjellet båatsoesïjteste (PDF, 244 kB)

Prievie Hjerttind Altevatn båatsoesïjteste (PDF, 241 kB)

Prievie ovmessie båatsoesïjtijste (PDF, 4 MB)

Sijti prievie LBD:se jïh ÅD:se 060313 (PDF, 216 kB)

Govlehtimmielahtestimmie Nöörjen båatsoesaemiej rïjhkesiebreste (PDF, 3 MB)

Prievie saemien sïjtijste nöörjen-sveerjen båatsoekonvensjovnen bïjre (PDF, 413 kB)

Lahtestimmie SSR:ste konvensjovnedajvi bïjre Jïemhtesne (PDF, 185 kB)

Lahtestimmie Renägerforbundeste (PDF, 24 kB)

Lahtestimmieh jïh haestemh raastendåaresth båatsose Nöörjen jïh Sveerjen gaskem (PDF, 250 kB)

Lahtestimmieh nöörjen-sveerjen båatsoekonvensjovnese (PDF, 216 kB)