Sametingets innsigelseskompetanse

Sametinget avgir uttalelser og fremmer eventuelt innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

Sametinget kan fremme innsigelser ved behandling av konsesjonssaker etter vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven

Sametinget kan kreve regionale planer brakt inn for Miljøverndepartementet dersom planer tilsidesetter eller ikke ivaretar interesser av vesentlig betydning for samisk kultur og næringsutøvelse