Areaale

Sametinget arbeider for:

  • Å føre en god dialog med kommunene og statlige etater for å sikre at samiske interesser blir fulgt opp i praksis.
  • Å sikre samiske lokalsamfunn tilgang til rene kyst og havområder som gir mulighet for en levedyktig næring og tilgang på matauke.
  • Å sikre reindrifta tilgang på nødvendig areal til fortsatt levedyktig og bærekraftig drift.