Dispensasjovne kultuvremojhteselaaken mietie

 Jis råajvarimmien aajhtere vuajna akte soejkesjamme råajvarimmie ovvaantose båata registreradamme kultuvremojhtesinie maahta dispensasjovnen bïjre syökedh kultuvremojhteselaaken nænnoestimmijste jis sæjhta dam soejkesjamme råajvarimmiem læjhkan tjïrrehtidh.

Jis saemien kultuvremojhtesi bïjre edtja ohtsemem seedtedh Saemiedægkan. 01.01.2020 raejeste Saemiedigkie lea dispensasjovnefaamoe saemien kultuvremojhtesi åvteste. Muvhti veajkoej maahta arkeologeles goerehtimmiem krïevedh jis edtja maehtedh ohtsemem maeksedh.

Kultuvremojhteselaaken mietie  paragraafe 10 lea sïejhme råajvarimmien aajhtere mij maaksojde maaksa arkeologeles goerehtimmien åvteste. Gosse unnebe, privaate råajvarimmieh staate maahta gaajhkh maaksoeh, jallh bielieh maaksojste maeksedh. Lohkh vielie dan bïjre daesnie: Maaksoe åasijste arkeologeles barkoej åvteste unnebe, privaate råajvarimmine.

Rïjhkeantikvaaren gåetiesæjrosne maahta vielie lohkedh aamhtesereeremen bïjre dispensasjovneaamhtesijstie.

Veelebe buerkiestimmie vaarjelamme gåetiej bïjre jïh dispensasjovnen bïjre kultuvremojhteselaakeste daesnie: Ohtseme dispensasjovnen bïjre kultuvremojhteselaakeste.