Bijjemes bielie – aarvoeh jïh prinsihph maadthööhpehtimmesne

Bijjemes bielie –  aarvoeh jïh prinsihph maadthlïerehtæmman leah bielie learoesoejkesjevierhkeste jïh leah ektie nöörjen lïerehtæmman jïh saemien maadthlïerehtæmman

Aarebi prinsihph lïerehtæmman saemien skuvlesne lin jïjtse tjaatsegisnie. Orre bijjemes bielie daejtie bielide sljeahta: Sïejhme bielie, Prinsihph lïerehtæmman jïh Prinsihph lïerehtæmman – saemien.

Bijjemes bielie – aarvoeh jïh prinsihph maadthööhpehtimmesne (PDF, 345 kB)