Learoesoejkesjh

Learoesoejkesjh leah mieriedimmieh faagi bïjre, lïerehtimmien ulmiej bïjre, man vijries lïerehtimmie lea jïh tjïrrehtimmien bïjre lïerehtimmeste. Lissine dan sïejhme learoesoejkesjevearhkan Maahtoelutnjeme LK20, akte jïjtse saemien learoesoejkesjevierhkie, Learoesoejkesjevierhkie Maahtoelutnjemasse – Saemien LK20-S.