Learoesoejkesjevierhkie Maahtoelutnjeme - Saemien

Learoesoejkesjevierhkie Maahtoelutnjeme – Saemien akte parallelle learoesoejkesjevierhkie dan sïejhme learoesoejkesjevearhtan Maahtoelutnjemisnie. Desnie mieriedimmieh saemien lïerehtimmien bïjre.

Gusnie Maahtoelutnjeme – Saemien lea faamosne

Gaajhkh learohkh saemien skuvline edtjieh lïerehtimmiem åadtjodh Learoesoejkesjevierhkien mietie Maahtoelutnjeme –Saemien. Gaajhkh maadthskuvlh saemien gïelen reeremedajvesne (saemien tjïelth), leah saemien skuvlh. Doh göökte staateles jåarhkeskuvlh Saemien jåarhkeskuvle jïh båatsoeskuvle Guovdageaidnusne jïh Saemien jåarhkeskuvle Karasjohkesne aaj dïedtem utnieh lïerehtimmiem vedtedh saemien learoesoejkesjevierhkien mietie. Learohkh reeremedajven ålkolen mah saemien gïelelïerehtimmiem jïh lïerehtimmiem saemien gïelesne åadtjoeh edtjieh aaj lïerehtimmiem åadtjodh Maahtoelutnjemen - Saemien mietie, v. ööhpehtimmielaake § 6-2, voestes lïhtse jïh mieriedimmie ööhpehtimmielaakese § 1-1 b) jïh 1-1c).

Learoesoejkesjh faagesne saemien leah faamosne lïerehtæmman faagesne saemien dovne saemien gïelen reeremedajvesne jïh reeremedajven ålkolen.

Learoesoejkesjevierhkie Maahtoelutnjeme – Saemien daah bielieh åtna:

  • Sïejhme bielie
  • Prinsihph lïerehtæmman – saemien
  • Learoesoejkesjh faagese saemien
  • Saemien parallelle seammavyörtegs learoesoejkesjh
  • Saemien learoesoejkesjh jåarhkeskuvlen programmefaagide

Faagine gusnie jïjtsh saemien parallelle learoesoejkesjh eah leah dorjesovveme, sïejhme learoesoejkesjh Maahtoelutnjemisnie leah faamosne, aaj learoehkidie mah saemien skuvlesne vaedtsieh.

Daaletje learoesoejkesjh daesnie gaavnh