Læremidler

Læremidler

Sametinget har ansvar for utvikling av samiske læremidler på nord-, sør- og lulesamisk.

Sametinget arbeider for at samiske elever har tilgang til samiske læremidler som er i tråd med gjeldende læreplanverk på nord-, lule- og sørsamisk, og at det er god informasjon om disse. Vi er premissleverandør for utvikling av samiske læremidler og finansierer samiske læremiddelprosjekter. Sametinget definerer mål, strategier og tiltak for virkemidler til utvikling av læremidler gjennom planverk og budsjettprosesser.

Sametinget tildeler, følger opp og kontrollerer tilskudd til læremidler innenfor rammen av lovverk og regelverk. Sametinget knytter sitt arbeid med læremidler til vedtatt handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2023. Handlingsplanen omfatter visjoner, tiltak og fokusområder for utvikling av læremidler etter gjeldende planverk. 

Les handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2023 (PDF, 2 MB)

Tilskudd til utvikling av læremidler

Sametinget tildeler årlig tilskudd til utvikling av samiske læremidler, med søknadsfrist 2. mai. Sametingets handlingsplan for utvikling av læremidler 2020-2023 gir grunnlag til de årlige prioriteringer i forhold til læremiddelutvikling.

Forlag, foretak og private institusjoner og andre miljøer kan få tilskudd til utvikling av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til grunnopplæring. Det kan gis tilskudd til nyutvikling, parallellutgaver, nyopptrykk, revidering av eksisterende læremidler, tilleggskomponenter til, eller komplementering av læremiddel/læreverk.

Tildelinger til læremiddelprosjekter 2015-2018 (PDF, 390 kB)
Tildelinger til læremiddelprosjekter 2019 (PDF, 357 kB)

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til utvikling av samiske digitale læremidler. Målsettingen for ordningen er å bidra til at det blir tilpasset, oversatt og/eller utviklet og produsert læremidler på samiske språk av høy kvalitet til LK20S og fag i LK20 som ikke har parallelle samiske læreplaner. Søknadsfrist: 30. juni 2020, og rammen for tilskuddsordningen er 15 millioner kroner.

Den teknologiske skolesekken

I 2018 iverksatte regjeringen deres 5-årige digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen, «Den teknologiske skolesekken». Satsingen skal bidra til at elever får:

 • kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering
 • tilgang til gode digitale læremidler
 • gode, trygge og moderne innloggingsløsninger som gjør det enkelt å bruke digitale læremidler

Regjeringen har bevilget 450 millioner kroner til arbeid med ulike tiltak. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet oppdraget med iverksettelse og gjennomføring av disse tiltakene:

 1. Tilskudd til vitensentrene for arbeid med programmering i grunnopplæringen
 2. Tilskudd til utstyr til skoleeier som prioriterer videreutdanning/kompetanseheving innen programmering
 3. Tilskudd til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen
 4. Tilskudd til kommuner for innkjøp av digitale læremidler
 5. Innføring av Feide 2.0 i grunnopplæringen
 6. Etablering av nettverksløsning for synliggjøre de digitale læremidler som nevnes i tiltak 4.
 7. Tiltak for kvalitet i læremidler
 8. Utredning av fellesløsning for skytjenester for grunnopplæring

Mer informasjon om tiltakene