Voksenopplæring

Fra 1. januar 2020 fikk Kompetanse Norge ansvar for forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i utvalgte utdanningsprogram i fag- og yrkesopplæringen.

Sametinget sitter i kompetansepolitisk råd, som består av regjeringen, partene i arbeidslivet og voksenopplæringsforbundet (VOFO). Sametinget har observatørstatus i rådet, som skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet mellom regjeringene, partene i arbeidslivet og VOFO.

Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Strategiperioden er 2017-2021, og er vedtatt av Kunnskapsdepartementet at den videreføres utover fra 2021.

Det er kommet tre offentlige utredninger om fremtidige kompetansebehov:

NOU 2018: Fremtidige kompetansebehov 1 - Kunnskapsgrunnlaget

NOU 2018: Fremtidige kompetansebehov 2 – Utfordringer for kompetansepolitikken

NOU 2018: Fremtidige kompetansebehov 3 – Læring og kompetanse i alle ledd