Videregående opplæring

Videregående opplæring har i tillegg til fagfornyelsen de senere årene gjennomgått strukturendringer og er fortsatt under endring, jf. Liedutvalget om endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring.

Sametinget vil arbeide for at endringene ivaretar og styrker opplæringstilbudet for samiske elever og elever med samisk opplæring.

Sametinget har myndighet til å oppnevne to representanter til styret for de samiske videregående skoler. Det nåværende styrets virketid er fra 1.august 2019 til 30.juli 2021. Sametingsrådet har utnevnt Asta Balto med personlig varamedlem Lars Joar Halonen og Sigbjørn Dunfjeld med personlig varamedlem Toini Bergstrøm.

Sametinget har i tillegg én representant med uttalerett og rett til å få sin mening ført i møteboken.

Les NOU 2018:15 Kvalifisert, forberedt og motivert – Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring

Les NOU 2019:25 Med rett til å mestre  - Struktur og innhold i videregående opplæring