Bekjempelse av vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner rammer hardt og har alvorlige følger for dem som opplever det.

Det er viktig å tydeliggjøre at vold som utøves i hjemmet er et offentlig ansvar. Samiske voldsutsatte bør møtes med et hjelpeapparat som er bygd på samisk språk og kultur mot alle former for vold i nære relasjoner.

Sametinget og Justis- og politidepartementet i samarbeid lanserte 8. mars 2017 forskningsrapporten «Vold i nære relasjoner i samiske samfunn».

Les rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn (PDF, 2 MB)

Les Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn (PDF, 205 kB)

Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021-2024

Regjeringen lanserte 13. august 2021 en handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.  I handlingsplanen Frihet fra vold er det fokus på hvordan man bedre kan forebygge og bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn.

20 av de 82 nye tiltakene som regjeringen lanserer gjelder samiske områder, som styrking av krisesentertilbud, heve kunnskap og kompetansen om samisk språk og kultur i politiet, og vurdere å etablere barnehustilbud tilrettelagt for barn i samisk kjerneområde. Det er første gang at en handlingsplan mot vold i nære relasjoner har en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn.

Les Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021-2024

Les nyhetsartikkel: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner med egen del om vold og overgrep i samiske samfunn

Sametingets handlingsplan mot vold 2023-2025

Sametingets handlingsplan mot vold 2023-2025 ble vedtatt 6. desember 2023 i Sametingets plenum, sak 55/23.

Les Sametingets handlingsplan mot vold 2023-2025 (PDF, 104 kB)

Nordsamisk: Sámedikki doaibmaplána veahkaválddi vuostá 2023-2025 (PDF, 159 kB)
Sørsamisk: Saemiedigkien dahkoesoejkesje vædtsoehvoeten vööste 2023-2025 (PDF, 139 kB)

Les mer om Sametingets handlingsplan mot vold 2023-2025