Nytt samisk kompetansetilbud for Forsvaret i Finnmark

Sametinget har samarbeidet med Finnmark Landforsvar om en egen undervisningspakke om samisk kultur og historie, som nå tas i bruk på Garnisonen i Porsanger og Garnisonen i Sør-Varanger.

Tidligere vernepliktig og nå HV-soldat Ingá Márjá Lango fra Kautokeino deltok på lanseringen og fortalte fra scenen om hennes erfaringer fra Forsvaret, blant annet at hun hadde fått kjeft av befalet sitt fordi hun snakket samisk. På bildet sitter Lango og sametingspresidenten sammen med feltprest Jon-Erik Bråthen (til venstre) og sjef for Finnmark landforsvar, Jørn Qviller. Åse Pulk, Sámediggi

​Hensikten med den samiske kompetansepakken er å formidle kunnskap og forståelse om samisk kultur, historie og andre samiske forhold til både forsvarsansatte og vernepliktige i Finnmark, i første omgang. Det er et uttalt mål at det kan være med å bidra til å forebygge negative holdninger, hets, mobbing og trakassering, samt avdekke og håndtere uønskede og kritikkverdige handlinger og holdninger mot samer.

Den samiske kompetansepakken ble lansert på samenes nasjonaldag på Garnisonen i Porsanger, og sametingspresident Silje Karine Muotka deltok på markeringen. Hun holdt en tale under lanseringen, også i anledning den samiske nasjonaldagen, som du kan lese i sin helhet her:

Sametingspresident Silje Karine Muotka talte under lanseringen. Åse Pulk, Sámediggi

"Buorre beaivi, ja lihkku sámi álbmotbeivviin!
God dag alle sammen, og gratulerer til alle som feirer og markerer samenes nasjonaldag i dag! Takk for at jeg har fått lov til å komme hit i dag for å ta del i denne viktige begivenheten, og det på selveste nasjonaldagen. Det er første gang jeg markerer vår nasjonaldag i en militærleir, og jeg ser frem til å snakke mer med dere i her i dag, både forsvarsansatte og vernepliktige.

Dagen i dag er alle samers store festdag og det er en viktig dag for det samiske folk, som styrker vårt samhold og vår identitet som ett folk i fire land. 6. februar er offisiell flaggdag i Norge, og som same kjenner man seg ekstra stolt når man ser det samiske eller norske flagget vaie fint over det ganske land i dag. Vi feirer dagen i dag til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917.

I år fyller vår nasjonaldag 30 år. Feiringen av samenes nasjonaldag har med årene befestet seg, interessen for den har økt og i løpet av denne tiden blitt en selvsagt og naturlig markering i våre liv. Samiske barn og unge i dag har vokst opp med denne dagen, og de har vært med på å forme vår feiring. De har skapt de tradisjonene som vi har i dag. Det er også gledelig at storsamfunnet i større grad enn før tar del av vår feiring, og at kommuner og statlige institusjoner markerer denne dagen. Det er en fin påminnelse til alle om det samiske folks eksistens, at vi er her og at vi har rett til våre egne tradisjoner, næringer, språk og kulturuttrykk.

Det er dessverre nødvendig å påminne om det, fordi vi vet at mange samer opplever uvitenhet, fordommer, samehets og rasisme den dag i dag. Derfor er jeg veldig glad for at det i dag lanseres en kompetansepakke om samiske forhold og samisk kultur ment for vernepliktige og ansatte her i Porsangmoen og Høybuktmoen. Det er viktig at landets øverste sikkerhetssektor er kjent med det samiske folket, og den samiske kulturen som er høyst levende her i disse områdene hvor dere tjenestegjør. Forsvaret er jo godt kjent med lignende praksis, der soldater og forsvarsansatte som skal tjenestegjøre i utlandet, får en opplæring i forkant om den kulturen, språk og sedvaner som er vanlige på de stedene. Det er derfor naturlig at det samme skjer her i Sápmi, i de samiske områdene.

Det er et stort behov for å løfte kunnskap om samer og samiske forhold i hele Norges befolkning, og for oss i Sametinget er det viktig at den kunnskapen og informasjonen som blir gitt, er både riktig og relevant. Uvitenhet skaper fordommer, som igjen kan resultere i hets og diskriminering. Samehets i dag skjer på alle mulige arenaer: det skjer på nettet og i sosiale media, det skjer på arbeidsplasser, i sosiale lag, det skjer på offentlige plasser i bygder og by. Forskning slår fast at den samiske befolkningen opplever hets og diskriminering i langt større grad enn den norske befolkningen. Det er et stort samfunnsproblem, som Sametinget et dypt bekymret over. Det å oppleve hets, diskriminering, hånfulle flir og vonde kommentarer er skadelig. Det påvirker oss psykisk og fysisk. Jeg har hørt mange historier fra de som har opplevd samehets, om for eksempel hvordan barn og unge er blitt bedt om å snakke norsk og at samisk ikke hører hjemme i offentligheten. Jeg har hørt om samer som gruer seg til å gå hjem fra byen ikledd kofte i frykt for tullejoiking og trakassering. Jeg har hørt om samer som blir utsatt for vold fordi de er samer. Det skal ikke være slik at man som same må tåle et aktivisert fryktsenter i kroppen, bare fordi man er same. Det er uakseptabelt, og majoritetssamfunnet må ta sin del av ansvaret med å endre dette.

Derfor er dagens lansering så betydningsfull. Undervisningsopplegget som vi skal høre mer om, er laget i samarbeid av Sametinget og Finnmark landforsvar (FLF). Hensikten er å formidle kunnskap og å skape forståelse om og for samiske språk, historie og kultur. Det er videre et uttalt mål at det vil bidra til å forebygge negative holdninger, hets, mobbing og trakassering, samt å avdekke og håndtere uønskede og kritikkverdige handlinger og holdninger mot samer. Min ambisjon er at denne kompetansepakken blir en fast del i undervisningen i hele Forsvaret i landet. Det er veldig fint, fordi det bor samer i hele landet. Det gjør meg veldig glad for at Landforsvar har tatt det ansvaret med å implementere et eget undervisningsopplegg om samer og samiske forhold i sin opplæring, og for initiativet til dette arbeidet fra dere i Porsanger bataljonen / Finnmark landforsvar. Jeg ser virkelig frem til å følge dette arbeidet videre, og ser frem til den dagen dere lanserer dette som et landsdekkende tilbud.

Gratulerer med lansering, og med markeringen av samenes nasjonaldag.
Ollu giitu fuomášumis, takk for oppmerksomheten!"

Det var mange fremmøtte under lanseringen av den samiske kompetansepakken på samenes nasjonaldag på Garnisonen i Porsanger. Åse Pulk, Sámediggi