PRM: Brudd mellom Sametinget og regjeringen i konsultasjoner på ny opplæringslov

- Manglende gjennomslag for samiske barns rettigheter ga oss ikke annet valg, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Regjeringen har konsultert Sametinget ny opplæringslov som skal fremmes for Stortinget før sommeren. Nesten et helt år med konsultasjoner førte ikke til enighet mellom Sametinget og regjeringen, og Sametinget har dermed ikke gitt sin tilslutning til ny opplæringslov.

- Det er trist og opprørende at det ikke er oppnådd enighet i konsultasjonene. Sametinget har gått inn i denne prosessen med mål om å styrke samiske barns rettigheter og gi dem reelle muligheter til å lære samiske språk i skolen, sier Mikkelsen.

I Sametingets behandling av opplæringsloven har samisk språksatsing vært viktigst. Å gi elever mulighet til å lære og bruke samisk mer i skolen har dannet grunnlag for Sametingets posisjoner.

- Det har vært viktig for oss å gi elevene reell mulighet til å lære samisk språk og å kunne bruke det i sin skolehverdag. I opplæringsloven kunne vi sikret elevers mulighet til å delta i språksamlinger, gi dem rett til samiske læremidler og gi dem mer undervisning på samisk. Dette ville gitt elever bedre muligheter til å faktisk lære seg samisk, og det ville sikret samiske elevers rett til utvikling av sitt eget språk. Dessverre konstaterer jeg brudd, sier Mikkelsen.

Flere rapporter peker på at opplæringen i og på samisk har flere utfordringer. Evalueringen av Kunnskapsløftet i 2006 viser at elever ikke blir samiskspråklige, mens Riksrevisjonen peker på betydelige svakheter i samiskopplæringen. Barn og foreldre sliter med tilbudet som gis i dag. Det er opprørende at rapportene ikke fører til endringer, sier sametingsråden.

-  Det er opp til 60 prosent frafall fra samiskopplæringen i Norge i dag. I en slik situasjon er det utrolig utfordrende at regjeringen ikke kan møte Sametinget på våre forslag. Våre forslag var små og enkle i en nasjonal sammenheng, men for samiske elever er de utrolig viktige og helt sentrale. Når skal det bli samiske barns tur til å bli prioritert, spør Mikkelsen

Stortinget skal behandle opplæringsloven før sommeren.

- Leder Dagfinn Høybråten av Sannhet- og forsoningskommisjonen peker på at fornorskningen enda pågår, og da mener jeg vi må benytte alle muligheter til å rette opp urett. Når opplæringsloven har blitt brukt til å nekte samiske barn til å bruke og lære samisk språk, så må vi kunne bruke den til å skyte fart i samisk språkrevitalisering. Det er fortsatt mulig for Stortinget å gi samiske barn rett til språkbadsamlinger hvor de får bade i samisk språk, gi dem rett til å samiskspråklige læremidler og gi dem mer undervisning hvor de får bruke språkene, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

For intervjuer om saken, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR):
Telefon: 917 42 161 eller e-post:
mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no